آقای محمد شریعت زاده جنیدی

Mohammad Shariat zadeh joneydi

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183917)

8
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی