آقای پروفسور جمال الدین مهدی نژاد

Prof. Jamal-e-Din MahdiNejad

استاد گروه معماری, سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, تهران - j_mahdinejad@yahoo.com

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183760)

233
45
3
4
6

دکتر جمال الدین مهدی نژاد استاد تمام گروه مهندسی معماری در دانشگاه شهید رجایی تهران

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده مهندسی عمران (1369-1372)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی (1388-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس کتابخانه مرکزی (1398-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست دانشگاه شهید رجایی (1401-تاکنون)