آقای دکتر علی اکبری

Dr. Ali Akbari

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

Researcher ID: (93108)

80
23
15
3
10
7

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Akbari A., Torshabi, K., & Jahani, T (2014), “An Analysis of the Factors Affecting the Form and Space of Urban Houses in Central and North Baluchistan”, in: ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Vol. 4. No. 4, April, pp. 250-263. (SJ IF: 3.094, Global IF: 0.315)
 •  Akbari A. Torshabi. K. & Jahani T. (2014) Relationship between Persian Mosques and Sassanid Architecture based on Theories of “Cultural Continuity” and “Temperament of Time”, in: INDIAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, Vol. 7. No. 1, June, pp. 1011-1017. (Universal IF: 1.4053)
 •  Akbari, A.*; Lotfaliyan, N., Hasanpour, M. (2020). Practical Strategies and Smart City Solutions to Promote Women's Security in Public Areas (Case Study: Tehran District 16), Creative City Design, Vol. 3 (2): 126-140.
 •  Talaei S, Akbari A, Hamzenejad M. Semiotic Interpretation of the Classical Elements in the Spatial Quality of Persian Sacred Architecture (Case Study: Shrine of Shah Nematollah Vali). IJAUP. 2021; 31 (2) :1-14 URL: http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-566-en.html
 •  Akbari, A., Asghari, A., Norouzi Kia, E., Rahimi Daraki, M. (2021). Analysis of Environmental Factors Affecting the Revitalization of the Lost Urban Spaces based on the Concept of the Right to the City (Case study: Velayat Bridge in Tehran), Creative City Design, Vol. 4 (1): 11-28.
 •  Akbari, A., Asli Eramsadati, S. Z., & Abdollahi, R. (2021). Metaphorical Semiotics of the Elements of Creating Atmosphere of Persian Traditional Spaces in Ali Hatami’s Cinema (Case Study: Love-Stricken Film). International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS), 6(1), 17-32.
 •  Akbari, A., Taheri, B., Asghari, A. (2022). Analysis of physical factors in the reproduction of urban pedestrian axes based on social topography concept (Case study: Farahzad-Imamzadeh Ainali-Zeinali axis in Tahran). Creative City Design, 5(1), 33-44.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب تاریخ همین اکنون، ابداع مدرنیسم معماری (انتشارات دانشگاه پارس) - 1400 - فارسی
 • کتاب سیر اندیشه و نظریه‌های فضا (انتشارات دانشگاه پارس) - 1400 - فارسی
 • کتاب سرشت نظم، ج ۲، بخش ۲: فرآیندهای زنده (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1399 - فارسی
 • کتاب ساختار زنده باغ‌های تهران : تحلیل مؤلفه‌های ساختار زنده در معماری تهران عصر قاجار (انتشارات جهاد دانشگاهی/ قزوین) - 1398 - فارسی
 • کتاب یادداشت‌هایی فلسفی بر مبانی نظری معماری (انتشارات جهاد دانشگاهی/ قزوین) - 1397 - فارسی
 • کتاب معماری روایی،داستان یک طراح (انتشارات جهاد دانشگاهی/ قزوین) - 1397 - فارسی
 • کتاب زندگی میان ساختمان‌ها، کاربرد فضای جمعی (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1396 - فارسی
 • کتاب معماری و یوتوپیا: طراحی و توسعة سرمایه‌داری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1396 - فارسی
 • کتاب خیال مجسم، تخیل و خیال‌پردازی در معماری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1395 - فارسی
 • کتاب اتمسفر (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب دست متفکر، حکمت وجود متجسد در معماری (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1392 - فارسی
 • کتاب کافه لینتز (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1392 - فارسی
 • کتاب سرشت نظم، جلد دوم: فرآیند آفرینش حیات (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب سرشت نظم، گزیده جلد اول: پدیدۀ حیات (انتشارات پرهام نقش / تهران) - 1390 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر آتلیه معماری مهندسین مشاور دارستان (1388-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر دپارتمان معماری و شهرسازی موسسه انسان شناسی و فرهنگ (وابسته به دانشگاه تهران) (1394-1398)

جوایز و افتخارات

 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال 1401 (1401)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال 1400 (1400)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹9 (1399)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۸ (1398)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۷ (1397)
 • کسب رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری در سال ۱۳۹۶ (1396)
 • دریافت لوح ویژه برای ترجمه کتاب «پرسش‌های ادراک: پدیدارشناسی معماری» از چهارمین دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی منوچهر مزینی. (1396)
 • دریافت لوح تقدیر برای ترجمه کتاب «خیال مجسم، تخیل و خیال‌پردازی در معماری»، از چهارمین دوسالانه جایزه کتاب معماری و شهرسازی منوچهر مزینی (1396)
 • دریافت لوح تقدیر از بنیاد معماری انقلاب اسلامی برای برگزاری کارگاه پژوهش «تدوین و تألیف کتاب ضوابط طراحی هتل مبتنی بر آموزه‌های اسلام» (1395)
 • دریافت لوح تقدیر و نشان یادبود برای انتخاب کتاب دست متفکر به عنوان «کتاب سال طراحی» از سوی نشریه چهارباغ و معاونت فرهنگی شهرداری منطقه ۳ تهران (1394)

سایر موارد

 • علاقه‌مند به مطالعه فلسفه غرب، تاریخ، ادبیات پارسی، مباحث نظری هنر، حکمت و پژوهش در مباحث نظری و فلسفی معماری