آقای دکتر فرشید آرام

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی

Researcher ID: (336410)

2
4
3
3
4
7
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو استعداد درخشان دانشگاه هنر تهران
 • عضو استعداد درخشان دانشگاه بوعلی سینا
 • دانش آموخته برتر دکتری بنیاد ملی نخبگان
 • Guest Editor & Topical Advisory Panel هیئت تحریریه ژورنال Resources (ISI)
 • Editorial Board هیئت تحریریه ژورنال (ISI) Frontiers in Environmental Science
 • عضو عضو انجمن محققان جوان برنامه ریزی شهری اروپا AESOP Young Academics
 • Guest Editor هیئت تحریریه ژورنال (ISI) Designs

مقالات بین المللی خارج از کشور

تالیفات

 • کتاب Urban Heat Island Mitigation Technologies (Book chapter) (MDPI Publication) - 1400 - انگلیسی
 • پایان نامه Park Cooling Effect and Its Physical and Psychological Impact on Thermal Comfort : Case study : Retiro Park, Madrid (دانشگاه پلی تکنیک مادرید) - 1399 - انگلیسی
 • پایان نامه ساماندهی بازارهای محلی/دوره ای با رویکرد حضورپذیری ساکنین محلات، نمونه موردی پنج شنبه بازار محله هنرستان همدان (دانشگاه هنر تهران) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • دانش آموخته برتر دوره دکتری بنیاد ملی نخبگان (برگزیده طرح شهید رهنمون بنیاد ملی نخبگان) (1399)
 • چاپ چهار مقاله در رتبه بندی نشریات 10 درصد برتر جهان بر اساس شاخص SCOPUSکه بدین شرح: Habitat Internationa، Climate Risk Management، Urban Studies، Engineering Applications of Computational Fluid (1398)
 • استعداد درخشان دانشگاه هنر تهران (1394)
 • استعداد درخشان دانشگاه بوعلی سینا (1392)

سایر موارد

 • داوری علمی ژورنال Sustainable Cities and Society
 • داوری علمی ژورنال Cities
 • داوری علمی ژورنال Urban Forestry & Urban Greening
 • داوری علمی ژورنال Journal of Environmental Psychology
 • داوری علمی ژورنال Land Use Policy
 • داوری علمی ژورنال Building and Environment
 • داوری علمی ژورنال Heliyon
 • داوری علمی ژورنال Energies
 • داور علمی ژورنال Urban Science
 • داور علمی ژورنال Sustainability
 • داور علمی ژورنال Buildings
 • داور علمی ژورنال Infrastructures
 • داور علمی ژورنال Climate
 • داور علمی ژورنال Remote Sensing
 • داور علمی ژورنال Land
 • داور علمی ژورنال Advances in Concrete Construction