آقای دکتر علی غفاری

Dr. Ali Ghaffari

استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177216)

7
18
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی