آقای دکتر مهران علی الحسابی

Dr. Mehran Alalhesabi

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (262480)

34
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • دانشیار (1378-تاکنون )