آقای دکتر حبیب هادیان فرد

Dr. Hadi Hadian fard

استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185264)

14
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی