آقای دکتر حسین ابوذری

Dr. Hossein Aboozari

Researcher ID: (451196)

11
1
2
2
3
2
13
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Analytical study of the relationship between lifestyle and biological, mental, and social health during the corona in selected countries
 •  An Investigation and Comparison of the Prevalence of Anxiety and Depression among Clinical and administrative staff of Hospital Inpatient Ward for Patients with COVID-19 in Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب مقدمه ای بر اعتیاد به مواد مخدر (انتشارات پادینا) - 1399 - فارسی
 • کتاب روانشناسی طلاق (انتشارات نسل روشن) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • روانشناس بالینی(بیمارستان تخصصی روانپزشکی استان یزد) (1390-تاکنون)
 • سابقه تدریس در روانشناس بالینی (1394-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره جامع اصول و مبانی درمان هیجان مدار - تهران (1401)
 • دوره جامع روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدتISTDP - تهران (1401)
 • دوره تکمیلی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت ISTDP - تهران (1401)
 • دوره درمانگری ACT - تهران (1400)
 • خیانت زناشویی،درمان شناختی رفتاری - یزد (1395)
 • دوره درمان اختلال جنسی - یزد (1394)
 • دوره نوروفیدبک و بایو فیدبک EEG - دانشگاه تهران (1392)
 • مداخلات دارویی و عوارض دارویی - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1392)
 • آموزش فنون مصاحبه بالینی - جهاد داتشگاهی یزد (1392)
 • دوره مربگیری گروه درمانی اعتیاد UNODC - وزارت خارجه کشور (تهران) سازمان مبارزه با جرم و مواد مخدر (1391)
 • دوره مربگیری درمان اختلالات جنسی - دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران (1391)
 • مداخلات غیر دارویی دردرمان اختلالات مصرف مواد محرک - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1391)
 • روایت درمانی و نقش آن در روانشناسی و مشاوره و روان تحلیل گری - دانشگاه تهران (1390)