آقای دکتر سید محمدرضا تقوی

Dr. Seyyed Molhammad Reza Taghavi

استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179705)

6
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی