فصلنامه زن در توسعه و سیاست

woman in development & politics

نشریه زن در توسعه و سیاست، فصلنامه ای است که توسط مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران منتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و و به طرح مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران می­ پردازد. فصلنامه ی پژوهش زنان موفق شد در سال ۸۲ از کمیسیون نشریات علمی کشور درجه علمی-پژوهشی دریافت کند. همچنین فصلنامه زن در توسعه و سیاست با شماره استاندار بین المللی (شاپا) الکترونیکی ۳۱۲۴-۲۵۳۸ که شاخه ای از فصلنامه پژوهش زنان سابق است بر اساس نامه شماره ۹۰/۳/۱۱/۳۴۴۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ از کمیسیون نشریات علمی کشور درجه علمی-پژوهشی دریافت کرده است. این نشریه بر اساس آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (ISC) با کیفیت Q۱ رتبه بندی شده است.

از آن جا که جایگاه زنان در عمده حوزه­‌های معرفتی چه به عنوان موضوع تحقیق و چه به عنوان محقق، برای سالیان دراز مورد غفلت واقع شده است، می‌توان به صراحت بیان نمود که از این حیث بسیاری از حوزه‌های معرفتی تا همین سال‌های اخیر با نوعی خسارت نظری و تحلیلی و تورش­‌های جنسیتی درآمیخته بودند. اگرچه «جنس» در بسیاری از مطالعات اجتماعی نمود یافته و می‌یابد، اما بحث «جنسیت» برای بسیاری از نظریه­ پردازان مرکزیت نداشته و در مواردی نیز به خطا ، زنان را مترادف با جنسیت پنداشته­‌اند. با خیزش جنبش‌های اجتماعی، بررسی مسائل زنان با یک نگاه تطبیقی و جنسیتی در کانون توجه پژوهش­گران قرار می‌گیرد، به این امید که به لحاظ نظری، با یک دید انتقادی و تجربی و از همه مهم­‌تر، بومی به بررسی مسائل زنان و نظریه­ پردازی در این حوزه پرداخته شود و به لحاظ عملی نیز بتوان در مسیر مرتفع ساختن مشکلات اجتماعی زنان گام نهاد.

محورهای موضوعی نشریه:

ارتباطات
اقتصاد
اکولوژی و محیط زیست
تربیت بدنی و علوم ورزشی
توسعه روستایی
جامعه شناسی
جامعه شناسی پزشکی
جامعه شناسی تغذیه
جغرافیا
جمعیت شناسی
رفاه و برنامه ریزی اجتماعی
روانشناسی
شهرسازی
علوم سیاسی
کارآفرینی
مدیریت
مشاوره
مطالعات زنان
مطالعات فرهنگیانواع مقالات مورد پذیرش:

مقالات اصیل پژوهشی
مقالات کاربردی
مقالات بنیادی
مقالات تحلیلی- تطبیقی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات