آقای دکتر قاسم آزادی احمدآبادی

Dr. Ghasem Azadi AhmadAbad

عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (285989)

3
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی