مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام یک مجله علمی پژوهشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در حال حاضر به بصورت دو ماهنامه منتشر می شود. این مجله همه مقالات را در یک پروسه منظم در هییت تحریریه و علمی بررسی کرده و بعد از تصمیم گیری هر مقاله را به ۳ داور علمی مرتبط با موضوع مقاله ارسال می کند. بعد از انجام داوری، مقاله برای انجام اصلاحات داوری به نویسنده مسیول ارسال می شود و در یک فاصله زمانی مشخص اصلاحات صورت گرفته توسط نویسندگان مقاله مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. مبنای تصمیم گیری نهایی توسط هییت تحریریه و علمی و با توجه به برآورده شدن نظریات داوران خواهد بود. نتیجه نهایی در مورد پذیرفته شدن و یا پذیرفته نشدن مقاله به اطلاع نویسنده مسیول خواهد رسید.

ارسال مقالات به این مجله بدان معناست که مقاله یا قسمتی از آن به هیچ عنوان در جای دیگر چاپ نشده و یا همزمان تحت بررسی توسط نشریه دیگری نیست. بدیهی است که این مورد شامل ارایه آن بصورت خلاصه مقاله در کنگره های علمی نمی باشد. مسیولیت این قضیه بعهده نویسنده مسیول مقاله است. مطالب مقاله باید در برگیرنده مطالب جدید و حایز اهمیت علمی باشد. مطالب تکراری و فاقد اهمیت علمی پذیرفته نخواهند شد. مطالب مقالات باید فاقد سرقت ادبی و کپی برداری باشند. در هر صورت مسیولیت این موارد بعهده نویسنده مسیول مقاله است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات