آقای دکتر محمد عاشوری

Dr. Mohammad Ashoori

گروه آموزشی روان شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387297)

17
53
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی