مجله دانشکده پرستاری ارتش

مجله دانشکده پرستاری ارتش یک فصلنامه علمی ترویجی است که توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با پرستاری، علوم مراقبتی و مدیریتی،طب سنتی ،آموزش ،نظامی و مدیریت بحران مقاله می پذیرد.