فصلنامه سواد سلامت

Journal of Health Literacy

Journal of Health Literacy is the official peer-reviewed journal of Iranian Association of Health Education and Health Promotion. The journal is published quarterly in March, June, September and December since ۲۰۱۶.

The Journal publishes peer-reviewed original articles and commissioned reviews on Health Literacy. Articles in the categories of Brief Communication, Case Report, and Letter to the Editor that may be of interest to researchers in Health literacy are also accepted.

فصلنامه سواد سلامت به همت انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و با مشارکت شعبه شمال شرق انجمن(گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد) به صورت الکترونیک منتشر می‌گردد و هدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با سواد سلامت، آموزش سلامت و ارتقای سلامت می‌باشد. این نشریه بین رشته ای، عرصه ای برای تبادل آخرین یافته های علمی در مورد جنبه های گوناگون آموزش علوم پزشکی است.

Journal of Health Literacy is the official peer-reviewed journal of Iranian Association of Health Education and Health Promotion. The journal is published quarterly in March, June, September and December since ۲۰۱۶.

The Journal publishes peer-reviewed original articles and commissioned reviews on Health Literacy. Articles in the categories of Brief Communication, Case Report, and Letter to the Editor that may be of interest to researchers in Health literacy are also accepted.