آقای دکتر محمد رضا میری

Dr. Mohammadreza Miri

استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310080)

25
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی