آقای دکتر آراسب دباغ مقدم

Dr. Arasb Dabbagh Moghaddam

استادیار

Researcher ID: (463448)

10
18
3
1
20

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی