بررسی اثر استفاده از نانوفناوری در عمر ماندگاری بسته بندی فراورده های گوشتی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_1272

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

سابقه هدف: نانوفناوری یک روش کنترل ماده در مقیاس نزدیک به اتم است که برای فراهم کردن مواد، فراورده ها ابزارهای منحصر به فرد بهینه سازی شده به کار می رود. یکی از زمینه های کاربرد نانوفناوری، صنعت بسته بندی مواد غذایی است. این پژوهش به منظور تعیین اثرات استفاده از پوشش نانو در عمر ماندگاری سوسیس کوکتل انجام شد. مواد روشها: ابتدا 14 نمونه سوسیس کوکتل از یک برند ثابت به صورت تصادفی تهیه شد که از این تعداد، نمونه به عنوان شاهد((A نمونه به عنوان نمونه های مورد آزمایش((B مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های در شرایط عادی بدون پوشش خاص(با بسته بندی کارخانه ای) نمونه های Bدر پوشش های نانو از جنس دی اکسید تیتانیوم قرار داده شدند. کلیه نمونه ها در شرایط یکسان در یخچالی خالی عاری از هرگونه مواد غذایی دیگر قرار گرفتند. هر روز یکبار یک نمونه یک نمونه از یخچال خارج شده توسط تعدادی از افراد پانلیست مورد بررسی های ارگانولپتیک ظاهری قرار می گرفتند. نتایج داوری این افراد در پرسشنامه هایی که از پیش طراحی شده بود، ثبت می گردید. یافته ها: از آنالیز آماری داده های به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS نتایج زیر به دست آمد: در بررسی پارامتر رنگ، 40 درصد از نمونه های 74,3 درصد از نمونه های قابل قبول بودند. در بررسی پارامتر مزه، 42,9 درصد از نمونه های 74,3 درصد از نمونه های قابل قبول بودند. در بررسی پارامتر قوام، 48,6 درصد از نمونه های 80 درصد از نمونه های قابل قبول بودند. در بررسی پارامتر وضعیت ظاهری، 45,7 درصد از نمونه های 85,7 درصد از نمونه های قابل قبول بودند. در بررسی پارامتر بو، 40 درصد از نمونه های 80 درصد از نمونه های قابل قبول بودند. نتیجه گیری: تجزیه تحلیل یافته های حاصل از آزمون آماری پارامترهای سنجیده شده توسط اعضای پانل، نشان می دهد که پوشش نانو در افزایش عمر ماندگاری فراورده گوشتی سوسیس کوکتل تاثیر مثبت داشته عمر ماندگاری این محصول را افزایش داده است. نمونه های حتی پس از انقضای تاریخ مصرف نیز دارای ظاهری مناسب، رنگ شفاف قابل استفاده بودند در حالیکه نمونه های فاقد چنین ویژگی هایی بودند.

کلیدواژه ها:

نانو فناوری عمر ماندگاری بسته بندی فراورده های گوشتی پوشش نانو

نویسندگان

سارا فروغی

دانشکده بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران،

آراسب دباغ مقدم

دانشگاه علوم پزشکی ارتش،

حسام الدین اکبرین

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

حامد اهری

شرکت نانو نصب پارس،