آقای دکتر اصغر جعفری

Dr. Asghar Jafari

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446636)

49
59
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی