آقای دکتر امین طالبی بزمین آبادی

Dr. Amin Talebi Bezmin Abadi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (337287)

6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور