فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

Quarterly journal of Iranian association for Culture Studies & Communication

نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه مطالعات فرهنگی و ارتباطات پایه گذاری شده است. پذیرش مقاله در این نشریه بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد .نشریه مطالعات فرهنگی وارتباطات در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات