فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات

New researches in communication sciences

فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث علوم ارتباطات پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی انتشار یافته، هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم علوم ارتباطات را گزارش می‌دهند.

حوزه های مطالعاتی جهت ارائه مقاله :
*ارتباطات اقتصادی ( مالی / بانکداری / شرکتی و …)
* ارتباطات اجتماعی
* ارتباطات سلامت
* ارتباطات سیاسی و بین الملل
*ارتباطات و صنعت
* ارتباطات و تجارت
*ارتباطات شبکه های مجازی / اینترنت / هوشمند سازی و سایر حوزه های روابط عمومی و علوم ارتباطات