آقای دکتر محمد شهبا

Dr. Mohammad Shahba

استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474849)

1
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی