آقای دکتر عباس قنبری باغستان

Dr. Abbas Ghanbari Baghestan

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382585)

15
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی