آقای دکتر وحید ساعت چیان

Dr. Vahid Saatchian

استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (420242)

62
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی