تحلیل رگرسیونی تاثیر مهارتهای کلامی و غیر کلامی معلمین تربیت بدنی بر پایبندی به ورزش و رضایتمندی دانش اموزان دختر متوسطه دوم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBSCONF02_035

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی کلامی و غیرکلامی معلمان بر پایبندی به ورزش و رضایتمندی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تجزیه و تحلیل فرضیه ها توصیفی- همبستگی بود، که اطلاعات آن به صورت میدانی گرد آوری شد. جامعه ی آماری تحقیق حاضر کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم میباشند. همچنین با توجه به تعداد جامعه ۱۷۰۰۰) نفر) تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه مهارت کلامی و غیرکلامی، پرسشنامه رضایتمندی ورزشی و پرسشنامه پای بندی به ورزش بود. نتایج نشان داد که بین مهارت ارتباطی کلامی معلمان با پایبندی به ورزش و رضایتمندی دانش آموزان رابطه ای مثبت و معنی دار برقرار بود. بین مهارت ارتباطی غیر کلامیمعلمان نیز با پایبندی به ورزش و رضایتمندی دانش آموزان رابطهای مثبت و معنیدار برقرار بود. فرضیه های مربوط به رگرسیون نشان داد که مهارت ارتباطی کلامی، مهارت ارتباطی غیرکلامی میتوانند ۰/۱۴۵ از تغییرات متغیر پای بندی به ورزش را تبیین کنند. همچنین مهارت ارتباطی غیر کلامی، مهارت ارتباطی کلامی میتوانند ۰/۵۴۹ از تغییرات متغیر رضایتمندی دانش آموزان را تبیین کنند. بنابراین استفاده از مهارتهای غیرکلامی در راستای تکمیل مهارتهای کلامی میتواند تاثیر حرف را در نظر مخاطب بیشتر کند و چه بسا تاکیدها در کلام بیشر با مهارتهای غیرکلامی اتفاق می افتد. در این پژوهش نیز چون نیز دبیران تربیت بدنی مورد نظر بودند، مهارت غیرکلامی بسیار میتواند بر میزان رضایت و علاقه دانش آموزان تاثیرگذار باشد. مهارتهای عملی دبیران تربیت بدنی در هنگام تدریس مهارتها و یا بازی با دانشآموزان میتواند از از انواع مهارتهای غیرکلامی دبیران تربیت بدنی باشد که میتواند تاثیر زیادی بر رفتار دانش آموزان بگذارد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عاطفه عرفانیان امیدوار

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموز ش عالی سناباد گلبهار

وحید ساعت چیان

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

اکبر معرفتی

استادیار موسسه آموز ش عالی سناباد گلبهار