آقای دکتر محمد کشتی دار

Dr. Mohammad Keshtidar

استاد؛ دانشکده علوم ورزشی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407190)

31
63
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی