آقای دکتر هاشم کوزه چیان

Dr. Hashem Koozechian

استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183895)

13
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی