آقای دکتر محمدعلی صاحبکاران

Dr. Mohammad ali Sahebkaran

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307800)

12
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی