ارزیابی برنامه آموزشی درس تربیت بدنی دوره اول متوسطه بر اساس الگوی سیپ

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PESHE-1-1_007

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، ارزیابی برنامه ی آموزشی درس تربیت بدنی دوره اول متوسطه براساس الگوی سیپ بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه آماری آن، شامل همه ی دبیران تربیت بدنی دوره اول متوسطه شهر تهران بودند که تعداد ۳۰۰ نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پایایی آن ۸۴۵/۰ به دست آمد و به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش استنباطی، آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، آزمون تی تک متغیره و آزمون رتبه بندی فریدمن مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی تاییدی معیارهای مربوط به متغیرهای زمینه، درونداد، فرایند و برونداد نشان داد گویه های پرسشنامه از بار عاملی قابل قبولی با متغیرهای مربوط به خود برخوردار هستند و ارزیابی براساس آن ها می تواند مبنای تصمیم گیری های صحیح را فراهم آورد، علاوه بر این چهار مولفه ی ارزیابی زمینه، ارزیابی درونداد، ارزیابی فرآیند و ارزیابی برونداد در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند. درنهایت یافته های این مطالعه نشان داد که بین مولفه های زمینه، فرآیند، برونداد و درونداد، از نظر دبیران تربیت بدنی، اولویت بندی وجود دارد و فرآیند آموزش نسبت به سایر متغیرها از اهمیت بالاتری برخوردار است. لذا برای بهبود وضعیت لازم است مسئولان به بازنگری در برنامه ی آموزشی، فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آموزشی و بهبود روش های تدریس و ارزشیابی درس تربیت بدنی توجه بیشتری نمایند.

نویسندگان

ملیحه آقایی شهری

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

مهسا مرتضاییان

کاندیدای دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی و دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

محمد کشتی دار

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد