آقای دکتر حسن نقی زاده

Dr. Hasan Naghizadeh

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298918)

9
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی