تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-7-29_003

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی و بقای بسیاری از سازمانها در حیطه ورزش بستگی به حضور داوطلبان دارد. بسیاری از کشورها برای توسعه برنامه های بنیادی و رسمی خود و بسیاری از سازمانهای ورزشی برای برگزاری رویدادهایی مانند المپیک و بازیهای جهانی به داوطلبان وابسته هستند؛ ازاینرو هدف از انجام این پژوهش، تدوین الگوی نظام مدیریت داوطلبی ورزش ایران می باشد. بدین منظور روش پژوهش کیفی از طریق فرایند مصاحبه دلفی با متخصصان و خبرگان حیطه مدیریت داوطلبی ورزش مورد استفاده قرار گرفت. دراین راستا به وسیله نمونهبرداری نظری و براساس کفایت نظری پژوهش، تعداد 12 مصاحبه انجام شد. در ادامه طبق روش نظریهپردازی دادهبنیاد و از طریق فرایند کدگذاری باز ، نشانه های متعدد موثر در مدیریت داوطلبی ورزش ایران شناسایی گردیدند و این نشانه ها در 6 مقوله جایابی شدند که شامل عوامل مدیریتی، ساختاری، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، نوع رویداد و نوع داوطلبان میباشند. در ادامه، طی فرایند کدگذاری محوری و انتخابی مقوله های شناسایی شده در پارادایم حاصل از کدگذاری محوری قرار گرفته و روابط بین آن ها تعیین گردید. این پارادایم شامل پدیده محوری، شرایط علی، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها میباشد. بدینطریق الگوی نظام مدیریت داوطلبی ورزش ایران تدوین گردید.

نویسندگان

مهدی رسولی

دکترای مدیریت ورزشی

سیده فریده هادوی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام شهر

وحید ساعتچیان

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی