خانم دکتر سیده راضیه یاسینی

Dr. SeyyedRazia Yasini

معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی ،دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181801)

25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی