آقای دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی

Dr. Gholam Heydar Ebrahim Bay Salami

استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (420145)

6
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور