آقای دکتر یونس شکرخواه

Dr. Younes Shokr Khah

استادیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181588)

2
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی