مقالات شهرداری ارومیه در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری ارومیه درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری ارومیه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 79 مقاله در زمینه شهرداری ارومیه استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری ارومیه

لیست مقالات شهرداری ارومیه در شهرداری ها

1. بررسی و اولویت بندی پروژه های شهردای ارومیه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیارهتاپسیسمطالعه موردی پروژه های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه
2. بررسی ابعاد اخلاق کار اسلامی در میان کارکنان شهرداری ارومیه مطالعه موردی
3. بررسی رویکردهای سرمایه گذاری سازمانی و ارائه استراتژی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری از دیدگاه کارکنان و مدیران (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
4. نقش سی ستم مدی ریت پسماند شهر ی بر کاهش هزینه خدمات شهری با متغیر میانجی توسعه پایدار در شهرداری ارومیه
5. بررسی تاثیر برون سپاری سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر متغیر میانجی چابکی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان ارومیه)
6. نقش حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در راستای ارتقاء مدیریت شهری شهرداری ارومیه
7. بررسی لزوم مدیریت کیفیت جامع در پروژه های عمرانی شهرداری ارومیه
8. مدیریت آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی توسط مدیریت شهری شهرداری ارومیه
9. بررسی ارتباط میان سن و سابقه شغلی با مولفه های تعهد سازمانی در شهرداریارومیه
10. سنجش میزان آمادگی شهرداری ارومیه برای پیاده سازی سیستم های مختلف پروژه محور مدیریت
11. بررسی تاثیر مدیریت استعدادهای کارکنان بر جانشین پروری در شهرداری ارومیه
12. بررسی تاثیر مدیریت شهری بر امنیت اجتماعی(مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
13. بررسی تاثیر پولشویی بر فساد اداری(مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
14. بررسی تاثیر اشتیاق شغلی بر رضایت ارتباطی در شهرداری ارومیه
15. نقش فرهنگ درسیاست مدیریت شهری مطالعه موردی (شهرداری ارومیه)
16. مدیریت شهری هوشمند- مطالعه موردی (شهرداری ارومیه)
17. بررسی تاثیر رضایت ارتباطی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
18. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد مالی(مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
19. بررسی تاثیر رهبری نوآورانه بر شفافیت سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
20. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی(مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
21. مقایسه انگیزه های حمایت هواداران تیم های والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه
22. بررسی روش ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
23. بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی قابلیت های فن آوری اطلاعات (مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)
24. بررسی تاثیر سامانه موقعیت یا ب و ردیاب (GPS) در مدیریت ماشین آلات عمرانی شهرداری ارومیه
25. چالش های مدیریت سرمایه ی انسانی در شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)
26. طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
27. بررسی تاثیر کسب و کار هوشمند در موفقیت شهرداری ارومیه
28. تحلیل میزان رضایت شهروندان از گسترش بلندمرتبه‌سازی و توسعه فشرده شهری (مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری شهر ارومیه)
29. ارزیابی نقش ابعاد فردی و اجتماعی شایستگی بر انتصاب مدیران اثر بخش در سازمان شهرداری شهرستان ارومیه
30. چالش ها و راهکارهای پیاده سازی مدل EFQM در شهرداری ها مطالعه موردی شهرداری ارومیه
31. انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی( AHP )،مطالعه موردی کارخانه آسفالت و شن و ماسه شهرداری ارومیه
32. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی استقرار دولت الکترونیک در شهرداری ارومیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
33. بررسی تاثیر استقرار داشبورد مدیریتی در کسب مزیت رقابتی سازمان توسط تحلیل ماتریس SWOT و ماتریس پروفایل رقابتی (مطالعه موردی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری ارومیه)
34. چالش های برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری ها و ارائه مدل یکپارچه برنامه ریزی ساختاری- راهبردی (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)
35. بررسی میزان اثربخشی شاخص های مدیریت منابع انسانی از دید کارکنان در شهرداری ارومیه
36. ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارایه خدمات شهری (مطالعه موردی: کلانشهر ارومیه)
37. ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی (PBB) در شهرداری ارمیه با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت
38. بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم حسابداری تعهدی درشهرداری ارومیه
39. تجزیه و تحلیل میزان رضایت از فضای سبز عمومی و شناسایی کارکردهای آن در رضایت از زندگی شهروندان در شهر ارومیه
40. منظر شهری و نگاهی به نقاشیهای شهری
41. چرخش شغلی و رفتار فرانقشی سازمانی
42. بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با رویه های حسابداری (مطالعه موردی:شهرداری ارومیه )
43. شناسایی مولفه های مدیریت دانش و ارزیابی تاثیر آنها بر جهت گیری استراتژیک، نوآوری سازمانی و عملکرد مالی مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 1 ارومیه )
44. هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی و فرهنگ سازمانی برای بهبود عملکرد سازمان: مورد مطالعه سازمان شهرداری ارومیه
45. شناسایی عوامل برانگیزاننده نوآوری سازمانی در جهت توسعه بهینه فضای سبز شهری(مطالعه موردی: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه)
46. بررسی نقش واسطه ای اعتیاد به فضای مجازی در تاثیر استرس شغلی کارکنان بر فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
47. رویکردی برای شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز در شهرداری ها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
48. تحلیل میزان رضایت شهروندان از گسترش بلندمرتبه سازی و توسعه فشرده شهری مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری شهر ارومیه
49. نقش مدیریت شهری در تحقق طرح های توسعه شهری مطالعه موردی:نقش شهرداری ارومیه در تحقق طرح های توسعه شهری
50. نقش رهبری تحول آفرین با تاکید بر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 ارومیه)
51. بررسی میزان گرایش به تیم محوری در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی مطالعه ی موردی : شهرداری ارومیه
52. پایداری زیست محیطی با تاکید بر مدیریت مواد زائد جامد شهری نمونه موردی : مناطق 2و 4 شهرداری ارومیه
53. بررسی میزان مشارکت و نقش شهروندان در بخش اقتصادی مدیریت شهری ( مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری ارومیه)
54. بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی با اثر بخشی سازمان در جذب سرمایه گذاری:(مطالعه موردی شهرداری ارومیه)
55. عامل های مؤثر بر طراحی پارک فرهنگی (نمونه مورد مطالعه: محدوده بوستان گوللرباغی، منطقه 1 شهرداری ارومیه)
56. بررسی رابطه بین عدم اطمینان محیط ادراک شده و استراتژی با عملکرد سازمان مطالعه موردی: شهرداری ارومیه
57. شناسایی و رتبه بندی موانع موثر بر تمایل سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه های شهرداری ارومیه
58. بررسی تاثیر فنا وری اطلاعات و ارتباطات بر استقرار مدیریت پروژه از دیدگاه مدیران ارشد شهرداری ارومیه
59. بررسی رابطه توانمندسازی ساختاری و بلوغ سازمانی کارکنان با بهره وری نیروی انسانی در شهرداری ارومیه
60. ارزیابی رضایت نیروی انسانی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( مطالعه موردی شهرداری ارومیه)
61. آسیب شناسی شایسته سالاری در سازمان و تاثیر آن بر پیشرفت سازمان (مطالعه موردی : شهرداری ارومیه)
62. بررسی ارتباط بین کاربری زمین و حمل ونقل درون شهری (نمونه موردی: منطقه 4 شهرداری ارومیه)
63. بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی: کارکنان شهرداری ارومیه
64. شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی درعرصه انجام پروژه های شهرداری شهر ارومیه
65. رابطه بین باابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان شهرداری ارومیه
66. بررسی تأثیر معنویت در محیط کار و سرمایه زبان شناختی (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
67. رابطه دوره های آموزش ضمن خدمت و بهره وری منابع انسانی در شهرداری ارومیه
68. بررسی تاثیر رفتار سیاسی کارکنان بر ساختار سازمانی (مطالعه ی موردی : شهرداری ارومیه)
69. بررسی موانع اجرایی حسابرسی عملیاتی از دیدگاه مدیران حسابرسان (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
70. بررسی و ارزیابی برنامه ریزی نیروی انسانی و مشکلات آن در شهرداری استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی: شهرداری شهر ارومیه)
71. بررسی تاثیر تغییر رویه حسابدرای نقدی به حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه
72. بررسی راهکارهای دستیابی به درآمدهای پایدار مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
73. تدوین استراتژی سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
74. بررسی عوامل موثر در موفقیت اجرای حسابداری تعهدی در شهرداری ارومیه
75. توسعه منابع انسانی در شهرداری های استان با رویکرد اقتصادی ارومیه
76. سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری(مطالعه موردی : شهر ارومیه)
77. نقش گردشگری بر توسعه پایدار شهری و روستایی در شهرستان ارومیه از دیدگاه کارکنان شهرداری شهرستان ارومیه
78. تحلیلی بر تاثیر نظام درآمدی شهرداری بر بافت شهر ارومیه
79. پیش بینی پتانسیل درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری در سال آینده مورد مطالعه: شهرداری ارومیه