مقالات شهرداری اردبیل در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری اردبیل درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری اردبیل جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 33 مقاله در زمینه شهرداری اردبیل استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری اردبیل

لیست مقالات شهرداری اردبیل در شهرداری ها

1. ارزیابی راهکارهای توانمندسازی بافت فقیرنشین( منطقه ۴ شهرداری، شهر اردبیل)
2. بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی با گرایش به کارآفرینی (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری اردبیل)
3. بررسی تاثیر هوش اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر عملکرد نوآورانه کارکنان شهرداری شهر اردبیل
4. ارزیابی اثربخشی اقدامات فرهنگی شهرداری در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شهر اردبیل
5. بررسی تاثیر قابلیت های استراتژیک کارکنان بر ارتقاء عملکرد نوآوری کارکنان شهرداری اردبیل
6. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری پایدار با رویکرد رضایتمندی شهروندان مطالعه موردی: محلات شهر اردبیل
7. سنجش عوامل موثر بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری ها (مورد مطالعه ؛ شهروندان شهرهای اردبیل و مشگین شهر درسال ۱۴۰۰)
8. سنجش شاخص ‎های توسعه شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل
9. بررسی تأثیراقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی بر تسهیم دانش و عملکرد نوآورانه در سازمان شهرداری اردبیل
10. بررسی منابع در آمدی و هزینه های شهرداریها با تاکید بر رویکرد پایدار در سطح مناطق شهر اردبیل(نمونه وردی :محله اسلام آباد اردبیل)
11. بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر مشارکت عمومی شهروندان مطالعه موردی:شهرداری اردبیل
12. نگاهی تحلیلی توصیفی بر نقش شورای شهر در برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی شهر اردبیل)
13. بررسی میزان استفاده از روش ها وتکنیک های پیشرفته حسابداری مدیریت در شهرداریهای استان اردبیل
14. ارزیابی تاب آوری نهادی جوامع شهری در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی : زلزله شهر اردبیل
15. بررسی تاثیر وضعیت هویت سازمانی بر سلامت سازمانی درشهرداری اردبیل
16. بررسی سنجش سطح توافق نتایج روش های ارزیابی پوسچر SIISO 11228-3، ACGIH HAL TLV در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری اردبیل
17. بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان با روش BSC کارت امتیازی متوازن بر تعهد سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان شهرداری اردبیل
18. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان 15 - 29 سال منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل)
19. ارزیابی مؤلفه های حکمرانی خوب شهری و تأثیر وزنی ابعاد آن بر مشارکت عمومی شهروندان مورد مطالعه: شهرداری اردبیل
20. ارزیابی مؤلفه های حکمرانی خوب شهری و تأثیر وزنی ابعاد آن بر مسئولیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه : شهرداری اردبیل
21. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان منطقه 3 شهرداری شهر اردبیل)
22. بررسی تاثیر برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیران مطالعه موردی شهرداری اردبیل
23. بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی با فضیلت سازمانی و رفتارهای فرانقشی کارکنان شهرداری اردبیل
24. بررسی اثرات آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی (نمونه موردی : منطقه دو شهرداری اردبیل طی سال های 1393 الی 1397)
25. بررسی اثرات آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی ( نمونه موردی : منطقه دو شهرداری اردبیل طی سالهای 1393 الی 1397)
26. بررسی رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی فردی با عملکرد نوآورانه کارکنان شهرداری اردبیل
27. ارزیابی عملکرد شهرداری درعدم تحقق پذیری اهداف طرحهای جامع شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
28. بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر خلاقیت سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری اردبیل
29. بررسی تاثیر فشارهای هنجاری و فشارهای اجباری بر کارآیی کارکنان شهرداری اردبیل
30. تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر رضایت ارباب رجوع از خدمات شهرداری اردبیل
31. بررسی تاثیر ارزشهای اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان شهرداری اردبیل
32. تاثیر هوش معنوی بر چابکی سازمانی در شهرداری اردبیل
33. بررسی تأثیر نقشهای روابط عمومی شهرداری بر رضایت مراجعین در شهرداری استان اردبیل