مقالات سیلاب شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سیلاب شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سیلاب شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 644 مقاله در زمینه سیلاب شهری استخراج شده است.

لیست مقالات سیلاب شهری در شهرداری ها

1. پهنه بندی خطر سیلاب شهر ایوان با استفاده از مدل AHP در GIS
2. بررسی تاثیر روش های توسعه ی کم اثر بشکه ی ذخیره آب باران و ترانشه نفوذ بر کاهش مقادیر دبی اوج سیلاب های شهری
3. تحلیل شاخص های ترکیبی تاب آوری شهری در برابر سیلاب با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران)
4. اثربخشی مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی با رویکرد استفاده از سازه های سریع الاحداث مهار سیلاب
5. مروری بر پژوهش های مدیریت آبگرفتگی شهری در ایران
6. آنالیز اقتصادی و کاربردی فرآیند لایروبی کانال های شهری (منطقه مورد مطالعه منطقه ۱ شهرداری مشهد)
7. مروری بر مدیریت آب های سطحی و رواناب ها در محیط های شهری
8. مکانیابی بهینه محل اسکان موقت بعد از وقوع سیلاب با استفاده از روشهای ارزیابی چند معیاره (مطالعه موردی: محدوده شهری آق قلا)
9. آسیب پذیری و اطمینان پذیری شبکه جمع آوری رواناب منطقه ۱۰ شهرداری تهران در مواجه با سیلاب شهری
10. ارزیابی آسیب پذیری شهری در برابر خطر سیلاب با استفاده از روش بهترین و بدترین مبتنی بر GIS
11. مدلسازی سیلاب شهری با استفاده از نرم افزار SWMM (مطالعه موردی : کوی طلاب شیراز)
12. تاب آوری شهری و بلایای طبیعی با محوریت سیلاب
13. راهکارهای سیلاب شهری و روش های پیشگیری با تاکید بر درس آموزه های سیلاب شیراز
14. ارزیابی طرح کنترل سیلاب حوزه شهری میانکوه امیدیه
15. بررسی چند راهکارمدیریتی آبخیزداری شهری برای کاهش خسارات سیلاب های شهری
16. مدیریت روان آبها و سیلاب شهریمدیریت جامع کنترل سیلاب شهری
17. بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی دهانه های آبگیر مشبک تسمه ای در شبکه های سیلابروی شهری
18. ارزیابی ریسک سیلاب با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و داده کاوی (مطالعه موردی: منطقه چهار شیراز)
19. تخمین تلفات جانی سیلاب های آنی در مناطق مسکونی
20. کاهش خسارت سیل در مخروط افکنه ها مطالعه موردی: رودخانه جاماش در بندرعباس
21. بهره برداری هماهنگ از حوضچه های تعدیل سیلاب شهری با کنترل بهینه ی دریچه ها با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (مطالعه ی موردی: شبکه زهکشی حوضه آبریز شرق تهران)
22. ارزیابی عدم قطعیت مدل سیلاب شهری SWMM با استفاده از روش GLUE مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری کلان شهر تبریز
23. ارائه ی راه کارهای مدیریتی در مقابله با مخاطرات هم زمان سیلاب های ساحلی و درون شهری
24. مدیریت خطرپذیری آبگرفتگی و آلودگی ناشی از سیلاب شهری با استفاده از راهکارهای بهینه متداول و نوین
25. ارزیابی خسارات وسایل نقلیه در سیلاب در مناطق شهری (مطالعه موردی : شیراز)
26. تعیین استراتژی های مدیریتی مناسب منابع آب حوضه ی آبریز شهری نطنز با استفاده از ماتریس SWOT
27. تاثیر تغییرکاربری اراضی و توسعه ی فیزیکی شهر بر تغییرات رواناب سیلاب شهری با استفاده از روش NRCS-CN (مطالعه موردی: شهر اسدآباد)
28. بررسی و پهنه بندی مناطق مستعد به وقوع سیل با تاکید بر سیلاب های شهری (مطالعه موردی: شهر ماکو)
29. بررسی وضعیت دبی های سیلابی ورودی به پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
30. شناسایی مناطق سیل خیز شهر شیراز با استفاده از TOPSIS-GIS
31. ارزیابی آسیب پذیری و اطمینان پذیری شبکه جمع آوری آب های سطحی در مواجه با سیلاب شهری (مطالعه موردی منطقه ۱۰شهرداری تهران)
32. تبیین و توسعه عملکرد روش های نوین مدیریت رواناب های سطحی با رویکرد تابآوری در برابر سیلاب شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)
33. شبیه سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب شهری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)
34. کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره مکانی فازی در تعیین مناطق آسیب پذیر از سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهری تهران)
35. کیفیت سیلاب شهری و رسوبات حاوی فلزات سنگین در حوضچه تزریق شهر شیراز و بررسی عملکرد مواد جاذب برای کاهش آلودگی
36. تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی اکولوژیک رودخانه های درون شهری با تاکید بر کنترل سیلاب ( نمونه موردی: رودخانه زیارت گرگان)
37. ارزیابی مشکلات و افزایش تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری (مطالعه موردی: مناطق ۱ و ۳)
38. پهنه بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: تهران)
39. اثر بخشی طرح های سریع الاحداث مهار سیلاب در شرایط بحران بارویکرد استفاده در مناطق شهری و روستایی
40. سنجش و تحلیل مولفه های هیدرولیکی اثرگذار بر تاب آوری در برابر سیلاب های شهری در کلانشهر تهران
41. سامانه پایش و هشدار وقوع سیلاب شهری به منظور مدیریت ترافیک در مواقع بحران
42. طراحی بهینه شبکه های جمع آوری سیلاب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی
43. ارزیابی نقش برنامه ریزی شهری بر مدیریت سیلاب های شهری مشهد با تاکید بر مدیریت بحرا
44. بهینه سازی روش های توسعه کم اثر (LID) در کنترل کمی و کیفی سیلاب های شهری با لحاظ اثرات تغییر اقلیم با استفاده از الگوریتم های بهینه ساز چندهدفه
45. جایگاه مدیریت بحران سیل در مدیریت شهری با مروری بر نقش شهید سلیمانی در مدیریت سیلاب ۱۳۹۸
46. تحلیل فضایی آسیب پذیری کاربری های اراضی در برابر سیلاب(مطالعه موردی: شهر راز، استان خراسان شمالی)
47. برآورد رواناب شهری و پهنه بندی آن با استفاده از تحلیل های فضایی در شهر بندرعباس
48. ارزیابی فنی- اقتصادی روش تلفیقی کنترل رواناب های سطحی به کمک مدل StormCAD و رویکردهای LID-BMP
49. رویکردی نوین در پیشبینی خطر سیلاب شهری با استفاده از تلفیق AHP و ANP
50. پارامترهای سیاستگذاری و روش های نوین موقت مقابله با سیلاب در مناطق شهری
51. بررسی اثر سیلاب ها بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی در ایران
52. واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری
53. چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب های شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)
54. بررسی و شناسایی رابطه بین ابعاد تاب آوری شهری در برابر سیلاب با تاکید بر توسعه گردشگری پایدار
55. برسی تکنیک توسعه کم اثر در مدیریت منابع آب شهری Investigation of low-impact) development techniques in urban water resources management)
56. طراحی بهینه حوضچه های تاخیری کنترل سیلاب، به کمک الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی در نرم افزار متلب (مطالعه موردی: رودخانه کرگانرود)
57. تحلیل و آسیب شناسی مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام
58. ارزیابی خطرپذیری سیل در محدوده شهری برپایه تحلیل سیل خیزی توسط AHP و GIS
59. اثرات سیلاب بر پایداری شهر اهواز با تاکید بر نقش رودخانه کارون
60. کالیبراسیون و صحت سنجی مدل SWMM (حوضه سیل برگردان غرب تهران)
61. شبیه سازی سامانه های جمع آوری سیلاب شهری و برآورد خسارت سیل در مناطق شهری (منطقه مورد مطالعه: رودخانه چیتگر، تهران)
62. سنجش تاب آوری شهری در مواجهه با خطر وقوع سیلاب مطالعه موردی : شهر ساری
63. توسعه ی روشی برای شبیه سازی آبگرفتگیهای شهری منطبق بر زیرساختهای جمع آوری سیلاب
64. ارزیابی بر تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر مدیریت سیلاب شهری)مطالعه موردی: شهر سرخرود
65. بررسی تطبیقی سیلاب تاریخی و مدل سازی روزآمد پتانسیل سیلاب های شهری رودخانه های بالادستی کلانشهر تهران؛ مطالعه موردی دارآباد
66. پهنه بندی سیلاب و ارزیابی خسارت در سامانه سیلاب شهری (منطقه مورد مطالعه: چیتگر، تهران)
67. مدیریت روان آبها و سیلاب شهری مدیریت جامع کنترل سیلاب شهری
68. شناسایی مولفه های تاب آوری شهرهای مرزی ساحلی برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی: شهر ساحلی مرزی بهشهر
69. تبیین الگوی سنجش تاب آوری کالبدی شهرهای رودخانه محور در برابر اثرات سیل نمونه. مورد مطالعه: شهر تنکابن
70. بررسی تاثیرات عدم وجود شبکه جمع آوری و دفع آب سطحی در محدوده شهری (مطالعه موردی شهر اهواز)
71. ارائه افزونه ارزیابی آسیب پذیری نواحی شهری در برابر سیلاب برای نرم افزار ArcGIS با بهره گیری ازPython و ModelBuilder
72. ارائه استراتژی های مناسب مدیریتی زیرساخت های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهر کاشان)
73. مقایسه برخی روش های تعیین الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد سیلاب های شهری؛ مطالعه موردی بابلسر
74. بهینه سازی راهکارهای توسعه کم اثر در مدیریت رواناب های سطحی شهری
75. پهنه بندی سیل گیر و شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهری بستک)
76. ارزیابی و تاثیر روش های LID بر روکش های نفوذناپذیر در مدیریت سیلاب شهری (مطالعه موردی: قمرود)
77. عنوان ارائه بهترین راهکار مدیریتی در مدیریت کمی سیلاب شهری با استفاده از مدل SWMM
78. بررسی عملکرد سیستم جمع آوری آب های سطحی و تحلیل حساسیت پارامتر های موثر بر آن ( مطالعه مناطق ۱۰ و ۱۱ مشهد)
79. ژئومورفولوژی شهری سبزوار با تاکید بر مخاطرات طبیعی (سیل)
80. بهبود مدل بارش- رواناب به منظور تعیین میزان تاثیرات اقدامات توسعه کم اثر بر رواناب شهری
81. شبیه سازی حریم رودخانه های شهری با استفاده از نرم افزار hecgeo_ras با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر سیلاب (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن)
82. پهنه بندی سیل گیری و شناسایی عوامل تاثیر گذار در ایجاد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهری بستک)
83. بررسی و تحلیل عوامل فیزیوگرافی در گسترش سیلاب حوضه های شهری (مطالعه موردی: شهرستان آباده، فارس)
84. سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری مناطق شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیلاب های شهری (نمونه موردی : شهر نور)
85. ارزیابی تاب آوری شهری با رویکرد توسعه پایدار در برابر سیلاب (مطالعه موردی: شهر شیراز)
86. نقش و جایگاه علم ژئومورفولوژی در کاهش مخاطرات سیلاب شهری
87. پهنه بندی و مقایسه ریسک سیلاب شهری با استفاده از مدل های تلفیقی عملگرهای فازGIS Arc و تحلیل سلسله مراتبی فازی ؛ مطالعه موردی : شهر ارومیه
88. آنالیز نحوه ی مواجهه ی طراحی های شهری با سیلاب بر مبنای استراتژی پذیرش در جهت توسعه ی پایدار (مورد مطالعه:دره شهر،ایلام،ایران)
89. ارزیابی و بررسی مدل هیدرولوژیکی-هیدرولیکی SWMMدر مدیریت و عملکرد رواناب و سیلاب های شهری (مطالعه موردی: شهر کرج )
90. تعیین مناسب ترین توزیع آماری برای پیشبینی سیلاب حوزه آبخیز شهری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دورود)
91. مدیریت و کنترل سیلاب در آبخیز شهری کرج (الزامات و راهکارها)
92. ادغام مفاهیم تاب آوری در مدیریت سیلاب شهری
93. ریز پهنه بندی ریسک سیلاب شهری با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه ی موردی: شهر نهاوند)
94. ارزیابی مراحل مدیریت بحران وقوع سیلاب در شهر ایلام از منظر گروه های ذی نفع شهری
95. شناسایی عوامل موثر بر آسیب پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری
96. ارزیابی بر تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر مدیریت سیلاب شهری)
97. بررسی عوامل موثر بر تشدید سیلا ب در حوضه رودخانه کشکان در استان لرستان
98. انتخاب راهبردهای توسعه کم تخریب در زیرحوضه های شهری به روش تحلیل چند معیاره تاپسیس
99. بررسی تاثیر به کارگیری پیاده روی نفوذپذیر و سنگر نفوذ در رواناب خروجی و سیلاب شهری با استفاده از مدل SWMM- مطالعه موردی شهر کرج
100. بررسی روش های توسعه کم اثر بشکه ذخیره آب باران و ترانشه نفوذ در مدیریت سیلاب شهری