مقالات مدیریت بحران شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات مدیریت بحران شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه مدیریت بحران شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,148 مقاله در زمینه مدیریت بحران شهری استخراج شده است.

لیست مقالات مدیریت بحران شهری در شهرداری ها

1. اثربخشی مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی با رویکرد استفاده از سازه های سریع الاحداث مهار سیلاب
2. ارایه الگویی جدید از برنامه ریزی و مدیریت خدمات شهری در بحران شهری
3. یک متد جدید از مدیریت و برنامه ریزی شهری جهت جلوگیری از بحران
4. ارائه الگوی مدیریت بحران شهری (موردمطالعه: منطقه ۱۱ شهر تهران)
5. ارزیابی میزان اثربخشی راهبردهای مجموعه مدیریت شهری جهت مقابله با بحران شیوع کرونا (مطالعه موردی شهر رشت)
6. مدیریت خدمات شهری در زمان ایجاد بحرانهای شهری
7. رویکرد مدیریت شهری در زمینه مدیریت بحران با کمک برنامه ریزی و نوسازی شهری
8. مدیریت بحران و پس از بحران در مدیریت شهری
9. مدیریت و سامان دهی کارایی مصرف آب در جهت حفظ منابع آبی به منظور مقابله با بحران منابع آب فضای سبز شهری
10. تعامل با مردم واخلاق مداری هنر گمشدهدرحوزه ایمنی و مدیریت بحران شهری
11. راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای مدیریت بحران
12. تحلیل عوامل موثر برافزایش تاب آوری جوامع شهری در برابر همه گیری کرونا با رویکرد مدیریت بحران اجتماع محور(مطالعه موردی: شهر زنجان)
13. مدیریت منابع آب با رویکردی بر حکمرانی خوب شهری
14. مطالعه مدیریت بحران در محیط های شهری با نگرشی به کارکرد نظریه های شهرسازی عصر جدید
15. جایگاه شهرداریها در کنترل و مدیریت ایمنی بحران شهری
16. تاثیر مدیریت بحران در مدیریت فاضلاب شهری
17. مدیریت ایمنی و بحران شهری در محلات بافت فرسوده شهرداری ها
18. ارایه روشی کارآمد در مدیریت بحران شهر اراک‎ با کمک فناوری اطلاعات
19. بررسی عوامل موثر بر آسیب پذیری ناشی سوانح طبیعی (زلزله ) در حاشیه نشینی و اسکان موقت با بهبود عملکرد در کمک رسانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (شهر تبریز)
20. ارزیابی پدافند غیر عامل در مدیریت بحران و تاثیر آن بر توسعه شهری
21. مکان یابی قطعات مناسب ساخت پناهگاه شهری در بافت های تاریخی با رویکرد پدافند غیر عامل در مدیریت بحران (نمونه موردی بافت تاریخی شیراز )
22. سنجش و تحلیل میزان تاب آوری شهری و ارائه راهکارهایی جهت افزایش آن (نمونه موردی : شهر ترک)
23. عوامل موثر بر تاب آوری امنیتی شهرها در مواجهه با زلزله
24. طراحی فضاهای مسکونی – شهری با انعطاف پذیری چندجانبه و رویکرد مدیریت بحران (پاسخگویی در مواجهه با بحرانهایی مانند پاندمی کرونا)
25. تحلیل متغییرهای اثر گذار عوامل فضایی لبه شهری بر مدیریت بحران شهرها (مورد مطالعه منطقه ۱۵ شهرداری تهران)
26. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهری مورد مطالعه: شهر زنجان
27. مطالعه ای بر چالشهای مدیریت بحران شهری
28. روشی جدید از مدیریت بحران جهت برنامه ریزی ساخت و ساز شهری
29. مطالعه نگرش های شهرسازی دوران معاصر و کاربرد آن در مدیریت بحران شهری
30. بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر ابعاد مدیریت تغییر بر مدیریت بحران در پروژه های عمرانیشهرداری تایباد
31. تاثیر شهرداری در مدیریت بحران
32. مروری بر نقش مدیریت شهری در مدیریت بحران
33. مروری بر نقش شهرداری ها در مدیریت بحران زلزله
34. بررسی تاثیر ویژگی های شغلی و پشتیبانی اداری بر مدیریت بحران با نقش میانجی چابکی نیروی کار کارکنان شهرداری بجنورد
35. نقش مدیریت بحران شهری در کاهش اثرات مخاطرات طبیعی
36. سازه ها و ساختمان های بدون مراقبت و سازه های ناایمن و در مقابل سازه هایامن و هوشمند
37. تحلیل رویکرد هوشمندسازی بر بهره برداری بهینه از زیرساخت های حمل و نقل شهری و اثرات آن بر مدیریت بهینه بحران
38. بررسی جایگاه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در مدیریت شهری
39. سامانه پایش و هشدار وقوع سیلاب شهری به منظور مدیریت ترافیک در مواقع بحران
40. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهری مورد مطالعه: شهر زنجان
41. توسعه سیستم مدیریت بحران پاندمی کرونا در شهرداری تهران : رویکرد ترکیبی سیستم های نرم و تحلیل شبکه های اجتماعی
42. متدی جدید در زمینه استفاده از مدیریت بحران جهت برنامه ریزی شهری
43. کنترل یکپارچه در زمینه های فرهنگی مدیریت بحران شهری
44. اثر بخشی طرح های سریع الاحداث مهار سیلاب در شرایط بحران بارویکرد استفاده در مناطق شهری و روستایی
45. تحلیل فضایی در مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد مدیریت بحران در مناطق شهری
46. نقش مدل مدیریت بحران تیری و میتراف در پدافند غیر عامل شهرداری تهران
47. بررسی و سنجش وضعیت شهرها از منظر مولفه های مدیریت بحران شهری (مورد مطالعه: شهرشیروان)
48. ارایه روشی از مدیریت بحران شهری با کمک برنامه ریزی شهری
49. تاثیر بحران محیط زیست در توسعه پایدار شهری و مدیریت شهری
50. مدیریت بحران شهری( مطالعه موردی: زلزله در شهر تهران)
51. یک روش جدید از سامانده یبرنامه ریزی شهری در شراییط عادی و اضطراری باکمک مدیریت بحران
52. نقش آماده سازی شهروندان برای مقابله با بلایای طبیعی در بحران های مدیریت شهری
53. نقش پدافند غیر عامل در مدیریت شهری و بحران ها
54. ارتباط بین تاب آوری شهری و مدیریت بحران در شهرداری تهران
55. تاثیر عملکرد فاز اجرا در مدیریت پروژه بر مدیریت بحران زلزله در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه خط دو و سه قطار شهری مشهد)
56. رابطه ی فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمنی در مدیریت بحران شهرداری تهران
57. مدیریت بحران شهری با تاکید مراحل پس از بحران
58. بررسی و سنجش وضعیت مولفه های مدیریت بحران و ارائه راهبردها جهت کاهش آسیب پذیری بر کاربری های حساس شهری مطالعه موردی- شهرستان طبس
59. پیشنهاد محل های مناسب مراکز دو منظوره مدیریت بحران و ایمنی و امداد شهری در منطقه متراکم شهری شیراز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی منطقه ۸ شهرداری شیراز)
60. مدیریت بحران در حوادث سقوط پلهای روگذر عابر پیاده
61. واکاوی عوامل موثر بر آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل (یک مطالعه موردی در شهر اسفراین )
62. مکان یابی سوله های مدیریت بحران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)
63. بررسی مشکلات و راهکارها در ارتقاء سطح تاب آوری بر مدیریت بحران شهرداری تهران
64. بررسی مشکلات زیست محیطی رودخانه بالیقلوچای اردبیل
65. مدیریت شهری در بحران کرونا
66. تحلیل خطرپذیری در تهدیدات امنیتی محتمل علیه زیرساختهای آب شهری آشامیدنی با رویکرد پدافند غیرعامل
67. نقش مدلهای بحران بر مدیریت بحران در مدیریت شهری
68. مدیریت بحران و نقش آن در توسعه شهری پایدار
69. نقش سطوح مختلف مدیریت بحران بر تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران در شهرداری تهران
70. آموزش شهروندی ضرورت کاهش حوادث و مدیریت بحران شهری
71. ارزیابی نقش برنامه ریزی شهری بر مدیریت سیلاب های شهری مشهد با تاکید بر مدیریت بحرا
72. مدیریت بحران در شهر جدید بهارستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، با تکیه برسیل وتعیین مسیر های زهکشی شهری مناسب برای دفع آبهای سطحی
73. ارایه روشی جدید از برنامه ریزی و بازسازی شهری اراک با استفاده از مدیریت بحران
74. تحلیل شاخص های آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران)
75. جایگاه مدیریت بحران سیل در مدیریت شهری با مروری بر نقش شهید سلیمانی در مدیریت سیلاب ۱۳۹۸
76. نقش مدیریت آموزشی در کنترل بحران بافت فرسوده شهری
77. بررسی نقش اصلاح بافت کالبدی شهر با تکیه بر برنامه ریزی شهری
78. ضرورت اقدامات ستاد مدیریت بحران در آموزش پدافند غیرعامل در شهرداری ها (محدوده مورد مطالعه شهر مشهد، ایران)
79. شناسایی مولفه های اثرگذار بر افزایش میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی شهری در مواجهه با بحران زلزله مطالعه موردی: شهرستان بروجرد
80. ارائه یک مدل دسته بندی و سنجش چالشهای تاب آوری در مدیریت اطفاء حریق پس از سوانح مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی شهرداری کازرون
81. بهبود تاب آوری بافت فرسوده در برابرحریق و مدیریت بحران
82. ارزیابی رویکردهای مدیریت بحران شهری در بازار تهران
83. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی و فرهنگسازمانی بر مدیریت بحران در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
84. بکارگیری فناوری اطلاعات(IT) در ارتقاء مدیریتی یکپارچه بحران شهری
85. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهریمورد مطالعه: شهر زنجان
86. معرفی بخش هایی با لرزه خیزی بالا، جهت توسعه شهری و مدیریت بحران درمنطقه پیرانشهر شمال باختری ایران
87. ضرورت مدیریت بحران های هویتی در فضاهای شهری
88. مدیریت بحران شهری با تاکید بر مرحله پس از بحران در شهرداری تهران
89. مطالعه تاب آوری ایمنی و بحران درزمان وقوع بلایای طبیعی (مورد مطالعه بیمارستان شرکت نفت در شهر شیراز)
90. تبیین ابعاد و مولفه های الگوی مناسب مدیریت بحران زلزله در باف تهای فرسوده شهر تهران
91. آسیب شناسی مدیریت بحران شهری در بافت های فرسوده شهری همدان
92. تاب آوری بافت فرسوده در مواجهه با سوانح طبیعی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: بافت فرسوده فیض آباد کرمانشاه)
93. تحلیل شاخصهای تاثیرگذار در مدیریت بحران مطالعه موردی( منطقه ۱۱ شهرداری مشهد)
94. مدیریت مشارکتی در کنترل بحران بافت فرسوده مناطق شهری
95. نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی شهری
96. ارائه تجربه موفق مدیریت وقایع گود برداری پروژه کلینیک درمانی میدان مقدم (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۷ تهران)
97. مدلسازی پویایی سیستمها در مدیریت زیرساختهای برق شهری آسیب دیده در بحران زلزله (مطالعه موردی شبکه برق منطقه ۶ تهران)
98. مدیریت بحران زلزله در نواحی حساس و استراتژیک شهری (مورد مطالعه موردی شهر قزوین)
99. تاثیر برنامه ریزی در مدیریت بحران شهرداری تهران و ارائه راهکارها و روش ها
100. نقش شهرداری ها در کنترل مدیریت بحران بلاهای طبیعی (مطالعه موردی: شهرداری منجیل)