مقالات شهرداری ساری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری ساری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری ساری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 50 مقاله در زمینه شهرداری ساری استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری ساری

لیست مقالات شهرداری ساری در شهرداری ها

1. رابطه ی نگرش به ساختار سازمانی با عدالت سازمانی ادرا ک شده: شهرداری سار ی
2. نقش گردشگری شهری به منظور درآمد پایدار شهرداریهامطالعه موردی: شهر ساری
3. بررسی تاثیر انگیزه خدمت عمومی بر تعهد عاطفی کارکنان ، تبییننقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری ساری)
4. آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری ساری با رویکرد مدل سه شاخکی
5. مدیریت عملکرد کارکنان آقا و خانم در شهرداری ساری
6. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر درآمد سازمان مدیریت پسماند شهری (مورد مطالعه: موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری)
7. بررسی نقش رهبری تحولگرا بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی درگیرشدن در کار (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان ساری)
8. بررسی رابطه ضعف کنترول های مالی و کوتاه بینی مدیریت (مطالعه موردی شهرداری ساری)
9. نقش میانجی سرمایه فکری بر تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان عمران شهرداری ساری
10. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری
11. مطالعه رابطه بین نوع ساختارسازمانی وعدالت سازمانی ادراک شده درشهرداری ساری
12. ارزیابی مدیریت پسماند و سنجش نقش مولفه های کاربردی آن ( با تأکید بر قانون مدیریت پسماند)
13. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی نقش خلافیت به عنوان عامل میانجی در شهرداری شهر ساری
14. بررسی نقش یادگیری سازمانی در آسیب شناسی پروژه های عمرانی و افزایش توان مدیریت پروژه( مطالعه موردی شهرداری شهر ساری)
15. نقش آموزش و توانمندسازی بر خلاقیت کارکنان با توجه به متغییر میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی شهرداری شهر ساری)
16. مطالعه تاثیر تمرکز زدایی، تعامل کارکنان و ظرفیت جذب بر نوآوری و عملکرد در سازمان (مورد کاوی شهرداری ساری)
17. انالیز و طبقه بندی شاخصهای رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی: شهر ساری
18. تأثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان ساری)
19. نظام مدیریت عملکرد و رابطه آن با ارتقای بهره وری نیروی انسانی(مورد مطالعه: سازمان مرکزی شهرداری ساری)
20. بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری در بهره وری نیروی انسانی در شهرداری منطقه سه ساری
21. بررسی تاثیر قراردادهای روان شناختی بر مقوله های اعتماد و تعهد مطالعه موردی : شهرداری ساری
22. ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری بر اساس مدل دنیسون- 1396
23. بررسی رابطه بین استرس شغلی، رضایت از زندگی و مطلوبیت اجتماعی دربین کارکنان شهرداری ساری
24. بررسی تاثیر خدمات شهری ارائه شده از سوی شهرداری ساری بر افزایش کیفیت زندگی شهری شهروندان در دوره سوم شورای اسلامی شهر ساری
25. بررسی و رابطه بین عدالت سازمانی ادارک شده و رفتارشهروندسازمانی کارکنان منطقه شهرداری ساری
26. بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری منطقه دو ساری
27. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان شهرداری ساری
28. تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی شهروندان و عملکرد مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرداری ساری)
29. رابطه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی در شهرداری ساری
30. بررسی ارتباطات درون سازمانی در نحوه خدمات رسانی به شهروندان نمونه موردی شهرداری ساری
31. بررسی بررسی رابطه بین جو سازمانی و امنیت شغلی کارکنان در شهرداری ساری
32. بررسی تاثیرات کارکردهای بازاریابی داخلی ومسئولیت های اجتماعی برتعهد سازمانی در شهرداری ساری
33. امکان سنجی پیاده سازی سیستم هوش تجاری درسازمان های دولتی موردکاوی: شهرداری ساری
34. بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر ساری)
35. بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری در افزایش تعهد سازمانی کارکنان شهرداری ساری
36. بررسی چگونگی افزایش کارایی کارکنان شهرداری ساری با تاکید بر انگیزش شغلی
37. بررسی رابطه جو سازمانی و امنیت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری ساری)
38. ارزیابی نگرش مردم نسبت به میزان عملکرد مناطق مختلف شهرداری با رویکرد فازی (مطالعه موردی:منطقه 1 شهرداری ساری)
39. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد کارکنان شهرداری ساری
40. بررسی مدیریت دعاوی در پروژه های عمرانی (مورد مطالعه: شهرداری ساری)
41. بررسی مقایسه ای ساختمان اداری جدید و قدیمی شهرداری ساری
42. بررسی تاثیر کیفیت سیستم بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری ساری
43. بررسی نقش و عملکرد شهرداری ساری در توسعه گردشگری شهری
44. بررسی سطح آمادگی مدیریت دانش(مورد مطالعه: شهرداری ساری)
45. بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی بر رضایت کارکنان شهرداری ساری
46. طراحی الگوی مدیریت فرآیند کسب و کار در شهرداری مطالعه موردی شهرداری ساری
47. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری
48. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری
49. بررسی میزان پایداری روش های درآمدی شهرداری ساری
50. بررسی تاثیرسرمایه فکری برعملکرد شهرداری ساری