مقالات شهرداری زنجان در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری زنجان درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری زنجان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 25 مقاله در زمینه شهرداری زنجان استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری زنجان

لیست مقالات شهرداری زنجان در شهرداری ها

1. تعیین رابطه اثربخشی کارکنان با تعهد سازمانی(مطالعه موردی شهرداری زنجان)
2. بررسی مولفه های بازاریابی اجتماعی بر مشارکت شهروندان زنجانی در توسعه فضاهای شهری
3. بررسی راهکارهای تبدیل دانش فنی به خدمات جدید در شهرداریهای کشور )مطالعه موردی از شهرداری زنجان(
4. بررسی ارتباط میان روشهای توانمندسازی نیروی انسانی بر خلاقیتسازمانی شهرداری زنجان
5. بررسی رابطه بین ویژگی های مثبت شخصیتی و خودرهبری با میانجیگری خودشکوفایی (مطالعه ای در بین کارکنان شهرداری زنجان)
6. پایش سلامت شهروندان با رویکرد مکان یابی بهینه دکل های مخابراتی تلفن همراه (مورد شناسی: منطقه ۱ شهرداری شهر زنجان)
7. شناسایی راهبردهای توانمندسازی محلات با تاکید بر شورایاری ها مبتنی بر تحلیل عاملی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
8. ارزیابی منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری (موردمطالعه: شهرداری زنجان)
9. ارزیابی کاربریهای اراضی عمومی درطرح های تفضیلی بارویکرد توسعه پایدارشهری مطالعه موردی: منطقه دوشهرداری زنجان
10. تأثیر خودکار‌سازی اداری بر بهره‌وری کارکنان؛ مطالعه موردی
11. بررسی رابطه بین جو سازمانی با سکوت سازمانی
12. به کارگیری رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل محور تی او دی در کاهش معضلات ترافیکی )نمونه موردی: محله زنجان جنوبی واقع در منطقه 10 شهرداری تهران
13. بررسی میزان تاثیر تجربیات بازیابی تعطیلات بر روی رضایت از زندگی پس از سفر با در نظر گرفتن نقش واسطه ای رضایت از گردشگری(مطالعه موردی شهرداری زنجان)
14. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار در شهرداری زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
15. بررسی تاثیر خوش بینی کارآفرینان بر دسترسی به اعتبار و هزینه تامین مالی (بررسی موردی سرمایه گذاران کارآفرین در پروژه های سرمایه گذاری شهرداری زنجان)
16. بررسی پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی بر کیفیت خدمات و شفافیت مالی و تحقق چشم انداز 20 ساله شهرداری زنجان
17. ارتباط ادراک از عدالت از طریق واکنش های هیجانی با رضایت از بهبود خدمات در میان مراجعین شهرداری زنجان
18. تحلیل عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار با مدل DEMATEL خاکستری: مطالعه موردی در شهرداری زنجان
19. بررسی رخداد سپتی سمی و تلفات ناشی از عفونت با آلکال یژنز پیه چودی در گوزنهای پارک شهرداری زنجان
20. عوامل موثر بر آموزش شهروندی با تاکید بر توسعه پایدار شهری مورد مطالعه: شهرداری زنجان
21. اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور بر روی عملکرد نوآوری (مطالعه موردی شهرداری زنجان)
22. راهبردهای درآمدزایی پایدار درجهت مدریت مطلوب شهرداری ها، نمونه موردی: شهر هیدج ( استان زنجان)
23. شناسایی و اولویت بندی انتظارات مشتریان با تکنیک ANP فازی مطالعه موردی : شهرداری زنجان
24. بررسی عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی از دیدگاه کارکنان شهرداری شهر زنجان
25. بررسی راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار در شهرداری زنجان