مقالات شهرداری رشت در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری رشت درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری رشت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 91 مقاله در زمینه شهرداری رشت استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری رشت

لیست مقالات شهرداری رشت در شهرداری ها

1. قلمروهای شبه خصوصی و حضورپذیری بانوان در فضاهای جمعی غیر رسمی (مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت و محوطه دور استخر لاهیجان)
2. ارزیابی عملکرد شهرداری و شورای اسلامی در فرآیند مدیریت شهری (مطالعه موردی : شهر رشت )
3. مدل ها و تکنیک های نوین در مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه سازمانی
4. استراتژی های مدیریت بهینه منابع انسانی با تاکید بر توانمندسازی کارکنان
5. بررسی رابطه بین طراحی شهری و روح مکان با نگاهی تحلیل گونه به پنج اصل لینچ (نمونه موردی، میدان شهرداری رشت)
6. بررسی و تبیین تاثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری رشت)
7. معرفی ویژگیهای جداره های مطلوب شهری(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت)
8. ارزیابی راهبردی نقش آموزش و فرهنگ سازی ایمنی به منظور پیشگیری و کنترل آتش سوزی (مطالعه موردی: شهر رشت)
9. کسری بودجه در شهرداری ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت)
10. واکاوی اثربخشی پانزده خصلت بنیادی مدنظر الکساندر در طراحی نماهای شهری در جهت ارتقاء حس تعلق (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت)
11. گونه شناسی پیاده راه ها و مقایسه تطبیقی فضای پیاده راه چهارباغ اصفهان و پیاده راه شهرداری رشت
12. بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری رشت)
13. رابطه بین حکمرانی خوب شهری با عدالت سازمانی در شهرداری رشت
14. تاملی بر موانع سازمانی اجرای استراتژی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهر رشت)
15. نقش برنامه ریزی استراتژیک بر سیستم مدیریت تعالی سازمانیEFQM (مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهر رشت)
16. بررسی نقش توانمندسازی منابع انسانی در توسعه سازمانی(مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهر رشت)
17. بررسی نقش منابع انسانی در سازمان های ارباب رجوع محور(مطالعه موردی شهرداری رشت)
18. بررسی برنامه ریزی استراتژیک سازمانی در توسعه منابع انسانی(مطالعه موردی شهرداری رشت)
19. بررسی نقش مدیریت درآمد در توسعه سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری رشت)
20. بررسی استقرار مدیریت عملکرد در استراتژی های سازمانی(شهرداری رشت)
21. بررسی نقش منابع انسانی در حاکمیت سازمانی(شهرداری رشت)
22. تاثیر نمای مناسب ساختمان بر افزایش زیبایی بصری محیط (نمونه موردی ساختمان شهرداری رشت)
23. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی(بررسی موردی شهرداری رشت)
24. تبیین رابطه سبک های رهبری مدیران و سلامت سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری رشت)
25. ارزیابی رضایتمندی شهروندان از میزان تحقق عدالت و حقوق شهروندی در توزیع خدمات شهری(نمونه مطالعاتی: مناطق پنج گانه شهرداری رشت)
26. بررسی نقش متقابل میدان تاریخی شهرداری رشت بر فرهنگ و روابط اجتماعی مردم
27. عوامل موثر در استخدام نیروهای دولتی(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری رشت)
28. بررسی نقش مولفه های کالبدی پیاده مداری و پایداری اجتماعی در فضاهای شهری (نمونه موردی: میدان شهرداری رشت)
29. بررسی تأثیر مدیریت ریسک دانش بر عملکرد سازمانی شهرداری شهرستان رشت
30. بررسی مولفه های تاثیر گذار زمینه گرایی کالبدی در طراحی مجموعه فرهنگی پیاده راه شهرداری رشت
31. بررسی شاخص های موثر بر هویت بخشی به فضاهای شهری نمونه موردی خیابان شریعتی رشت ( حدفاصل میدان صیقلان تا میدان شهرداری رشت)
32. گونه شناسی بناهای تاریخی مجموعه تاریخی میدان شهرداری رشت
33. تدوین شاخص های پارکینگ کاربری تجاری در مناطق شهری (نمونه موردی: منطقه 1شهرداری رشت)
34. راهکارهای کیفی سازی مسیرهای پیاده با الگو hse (نمونه موردی:شهرداری رشت ، خیابان امام خمینی و علم الهدی)
35. ارزیابی عوامل کالبدی موثر بر افزایش سرزندگی فضای جمعی
36. بررسی ادراک از رهبری اخلاقی با اعتماد کارکنان به مدیران و درگیرشدن در کار
37. بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
38. بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار در ساخت و ساز غیر مجاز شهری (مطالعه موردی : رشت منطقه 4)
39. بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در زمینه ارائه خدمات شهری مطالعه موردی: شهر رشت
40. اولویت بندی معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد منابع انسانی با بهره برداری از تصمیم گیری چندمعیاره
41. آسیب شناسی میدان مرکزی شهر رشت وخیابان های منتهی به آن از دید منظر شهری
42. تبیین پیاده سازی سیستم مدیریت جامع ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) درشهرداری رشت
43. شناسایی مولفه های موثر بر حس تعلق و خاطره انگیزی در سیمای شهری نمونه موردی:منطقه 2 ، شهرداری علم الهدی /منطقه - 1 ،گلسار شهر رشت
44. توصیف و تحلیل عوامل مؤثر بر میزان رضایت مراجعین به شهرداری های مناطق 5 گانه رشت از کیفیت خدمات ارائه شده
45. ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای هویت شهری در طراحی محورهای عابر مدار شهری ( نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت )
46. بررسی رابطه بین دلبستگی مکانی و وفاداری رفتاری با سرزندگی و امنیت در فضای شهری (مطالعه موردی: میدان شهرداری شهر رشت)
47. بررسی تاثیر بازآفرینی فضای شهری بر امنیت شغلی زنان شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی خیابانی (مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت)
48. تحلیلی بر پیاده مداری خیابان های شهری (نمونه موردی: خیابان آزادی بوستون و خیابان های شهرداری و اعلم الهدی رشت)
49. سبک شناسی بناهای دوره ی پهلوی اول در شهر رشت ابنیه میدان شهرداری ، خیابان های سعدی و امام خمینی
50. تاثیر مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی بر مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی در سازمان شهرداری ناحیه 1 رشت
51. بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی واقتصادی شهروندان بر ادراک بصری آنان از فضای شهری(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت)
52. نقش تعهد کارکنان بر تاثیر رابطه بین توانمند سازی و خلاقیت کارکنان مطالعه موردی: شهرداری شهرستان رشت
53. تاثیر پیاده مداری بر اجتماع پذیری شهروندان در بافت تاریخی نمونه موردی: پیاده راه شهرداری، شهر رشت
54. مدیریت شهری و تاثیر آن بر چگونگی جذب گردشگر و منابع درآمدی پایدار (مطالعه موردی : شهرداری رشت)
55. بررسی رابطه وضعیت نگرش ها و پیش نیازهای فردی و سازمانی شهرداری شهرستان رشت نسبت به دورکاری
56. شهرداری، عملکرد و رضایت از وظایف و پایداری محیط زیست شهری در مناطق پنجگانه شهری رشت
57. نقش هویتی المان های شهری مبتنی بر سبک شناسی معماری ایرانی- اسلامی در میدان شهرداری رشت
58. بررسی تاثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان(مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت)
59. تاثیر المان های شهری بر روی حس مکان و هویت شهری (مطالعه موردی شهرداری رشت)
60. بررسی تاثیرشاخص کالبدی عملکردی وتاریخی دربازآفرینی هویت مکان فضای شهری نمونه موردی: میدان شهرداری رشت
61. تاثیر المان های شهری بر روی حس مکان و هویت شهری (نمونه موردی شهرداری رشت)
62. بررسی روابط چندگانه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان شهرداریها مطالعه موردی شهرداری کلانشهر رشت
63. بررسی معیارهای مطلوبیت پیادهراهها با تاکید بر مفهوم حس مکان نمونه موردی: میدان شهرداری رشت
64. استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح در معاونت عمرانی شهرداری رشت
65. نقش برنامه ریزی شهری در تعدیل جنسیت زدگی شهرها مطالعه موردی:میدان شهرداری شهر رشت
66. اقتصاد شبانه و سرزندگی محیط شهری با رویکرد فرهنگی (مطالعه موردی : میدان شهرداری رشت)
67. بررسی رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق حرفه ای در سازمان شهرداری شهرستان رشت
68. جستاری بر نقش عوامل موثر در احراز هویت مکان نمونه موردی میدان شهرداری رشت
69. نقش خاطره جمعی در باززنده سازی بافت قدیم شهری(مطالعه موردی شهرداری رشت)
70. بررسی موانع اجرای حسابداری تعهدی در سازمان ها مطالعه موردی سازمان شهرداری رشت
71. سنجش میزان تحقق حکمرانی خوب شهری در مناطق و سازمان های شهرداری رشت
72. بررسی رابطه قطعیت رفتاری با اعتماد و تعهد مطالعه موردی کارکنان شهرداری رشت
73. بررسی چا لشهای رفتار معنوی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری شهرستان رشت
74. بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در مجموعه شهرداری های شهرستان رشت
75. بررسی وضعیت پارک های شهری منطقه یک شهرداری رشت با استفاده از GIS
76. بازآفرینی فضای عمومی شهری باتکیه برهویت وخاطره نمونه موردی: میدان شهرداری رشت
77. ارائه مدل انتخاب مدیران شهرداری رشت با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه
78. تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی در کیفیت ارائه خدمات عمومی شهرداری شهر رشت
79. تحلیل ایزوویستی از میدان شهرداری رشت به همراه پیشنهاداتی جهت توسعه آن
80. نشانه شناسی آسیب شناختی فضای کالبدی بازآفریده شده بافت مرکزی شهرداری رشت
81. بررسی تأثیر رفتار رهبری بر تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی شهرداری رشت
82. بررسی تأثیر رابطه سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت
83. تاثیر حس مکان بر تعاملات اجتماعی بازدیدکنندگان پیاده راه شهرداری رشت
84. سنجش میزان تحقق حکمرانی خوب شهری درمناطق و سازمانهای شهرداری رشت
85. نقش پیاده راه بر تعاملات اجتماعی (نمونه موردی میدان شهرداری رشت )
86. تأثیر اعتماد بر رفتار غیر مولد در شهرداری شهر رشت
87. بررسی سطح بلوغ سیستم های مدیریت دانش در شهرداری رشت
88. بررسی مدیریت مطلوب شهری با رویکرد آینده پژوهی در کلانشهر رشت مطالعه موردی:منطقه 5 شهرداری رشت
89. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری رشت
90. برنامه ریزی کالبدی پارکینگ های شهر رشت : نمونه موردی مطالعه منطقه 2 شهرداری رشت
91. معرفی سیراندیشه های معماری بنای شهرداری رشت