مقالات شهرداری زاهدان در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری زاهدان درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری زاهدان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 90 مقاله در زمینه شهرداری زاهدان استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری زاهدان

لیست مقالات شهرداری زاهدان در شهرداری ها

1. معنویت سازمانی گامی موثر در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB)(مورد: شهرداری زاهدان)
2. بررسی میزان بهره وری در شهرداری زاهدان از بعد عملکرد سازمانی
3. بررسی تاثیر ترومای سازمانی بر بی حسی سازمانی در شهرداری زاهدان
4. بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر بی حسی سازمانی در شهرداری زاهدان
5. بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر عملکرد سازمانی شهرداری زاهدان
6. بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر ترومای سازمانی در شهرداری زاهدان
7. سنجش میزان رضایت مندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری مورد : شهرداری زاهدان
8. بررسی علل موثر در ساخت و سازهای غیرمجاز شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهر زاهدان)
9. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روان شناختی و تاثیر تعاملی متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری کارکنان شهرداری زاهدان
10. بررسی و سنجش میزان موفقیت مدیریت شهری در تحقق پایداری با تاکید بر رویکرد مدیریت یکارچه شهری در شهر زاهدان
11. بررسی اثرات آموزش شهروندان در بهبود مدیریت پسماند شهرداری زاهدان
12. بررسی فرآیند توسعه کالبدی شهری با تاکید بر مالیات املاک و مستغلات (مورد مطالعه: مناطق ۵ گانه شهر زاهدان)
13. بررسی تاثیر عناصربنیادی مدیریت دانش بر کارایی امور مالی شهرداری شهر زاهدان
14. سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: منطقه یک زاهدان)
15. مطالعات بررسی جلب مشارکت شهروندان درنگهداری وتوسعه فضای سبز زاهدان
16. بررسی نقش سوداگری اداری بر بازتاب‌های مضمحل‌کننده شغلی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان
17. بررسی رابطه بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه:شهرداری زاهدان)
18. پیاده روهای مناسب بستری برای شهر پایدار (پژوهش موردی منطقه 1شهرداری زاهدان)
19. تحلیل و بررسی چشم انداز شهر زاهدان
20. تحلیل و بررسی تدوین راهبردهای توسعه شهر
21. بررسی رابطه مولفه های حمایتی معماری مدیریت دانشو هوش سازمانی
22. سنجش میزان مولفه های هوش سازمانی کارکنان
23. بررسی رابطه مولفه های کلیدی معماری مدیریت دانش و هوش سازمانی
24. بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک ومعماری مدیریت دانش کارکنان
25. بررسی رابطه بین متغیر های دموگرافیک و معماری مدیریت دانش کارکنان
26. بررسی رابطه مدیریت شهری و شاخصهای معماری پایدار(مطالعه موردی شهر زاهدان)
27. توزیع امکانات اموزشی وخدمات شهری براساس عدالت اجتماعی (مطالعه موردی شهرزاهدان)
28. نقش حوزه فرهنگی شهرداری درجهت ارتقاء توسعه ورزشی شهرزاهدان
29. ارزیابی نظام مدیریتی در تصمیمات شهری
30. مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی، اثربخشی و تصمیم گیری گروهی کارکنان(مطالعه موردی)
31. مکان یابی سایت های اسکان موقت پس از وقوع حوادث طبیعی با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) در محیط ( GIS )( مطالعه موردی : منطقه دو شهرداری زاهدان)
32. بررسی میزان اثر بخشی و تاثیر فناوری اطلاعات و کاربرد آن بر اداره ی شهر و شهرداری ها (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان)
33. مطالعه و بررسی تاثیر عوامل فردی و ابعاد آن بر ارتقای سلامت سازمانی از دید پاسخگویان مطالعه موردی (شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن)
34. گسترش مدل مفهومی مدیریت بهره وری ماشین آلات ساخت با مدل آماری و مدلسازی معادلات ساختاری در پروژه های عمرانی شهرداری زاهدان
35. بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان و مناطق سه گانه آن)
36. بررسی نظام ارزیابی عملکرد و تبیین مولفه های پیاده سازی مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری با رویکردآسیب شناسی در شهرداری زاهدان
37. بررسی رابطه بین نظام آراستگی و ساماندهی محیط کار با بهداشت روانی و عدم استرس شغلی در بین کارکنان شهرداری زاهدان
38. تدوین استراتژی ماندگاری منابع انسانی شهرداری زاهدان با تاکید بر توسعه فناوری اطلاعات بر اساس مدل SWOT و ماتریس QSPM
39. بررسی و تبیین فناوری اطلاعات در سازمان ها (نمونه موردی: نرم افزار مالی حساب رایان مورد استفاده در شهرداری زاهدان)
40. بررسی کیفیت کود کمپوست و بیوکمپوست سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری زاهدان، با تکیه بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی کود
41. نقش هوش معنوی در ایجاد حس تعلق، افزاش مشارکت و سرمایه اجتماعی نمونه موردی بهره وری کارکنان شهرداری کلانشهرا زاهدان
42. لاتین H.S.E سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان
43. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای سلامت سازمانی مطالعه موردی ( شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن )
44. مطالعه تاثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت جانشین پروری با نقش تعدیل گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)
45. مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی با بهره وری کارکنان شهرداری زاهدان
46. ارایه راهکارهای تامین منابع درآمد پایدار و کاهش هزینه برای شناسایی تامین منابع مالی - مورد مطالعه شهرداری زاهدان
47. بررسی رابطه میان ساختار اجتماعی سازمان با توانمند سازی کارکنان در شهرداری و اداره تامین اجتماعی شهر زاهدان
48. مدل یابی معادلات ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با فرایند پیاده سازی مدیریت دانش (نمونه پژوهش: شهرداری زاهدان)
49. بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ( مطالعه موردی شهرداری های شهرستان زاهدان )
50. بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و شادکامی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان)
51. ارایه مدل ساختاری عوامل موثر بر ارتقای حوزه فناوری اطلاعات شهرداری زاهدان با رویکرد دلفی فازی
52. بررسی روش های داده کاوی و اهمیت اثربخشی بردوره های آموزشی کارکنان (مطالعه موردی شهرداری زاهدان)
53. رابطه بین آمادگی بدنی ادراک شده و نحوه گذراندن اوقات فراغت در کارکنان شهرداری شهر زاهدان
54. تاثیر عوامل فنی و اجتماعی تسهیل دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری شهرستان زاهدان
55. ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان شهرداری زاهدان با استفاده از تکنیک های داده کاوی
56. بررسی و تحلیل نقش مدیریت اسلامی در توسعه مدیریت مردم دار (مطالعه موردی: شهرداری شهر زاهدان)
57. بررسی ساختار اجتماعی سازمان با توانمند سازی کارکنان در شهرداری و اداره تامین اجتماعی شهر زاهدان
58. سنجش فازی میزان آمادگی سازمانها جهت پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)
59. بررسی تأثیر رشد جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها بر مدیریت شهری (نمونه موردی: شهرداری زاهدان)
60. تاثیر مولفه های اقتصاد مقاومتی بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در شهرداری های شهرستان زاهدان
61. کاربرد دلفی فازی: ساختاربندی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)
62. بررسی شیوه ارزشیابی و ارایه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شهرداری زاهدان)
63. تاثیر مدیریت زمان بر بهره وری کارکنان و خلاقیت سازمانی در شهرداری مرکزی زاهدان
64. بررسی نقش پیاده سازی منابع انسانی در بهره وری سازمانی کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان
65. تحلیلی بر عملیاتی نمودن راهبرد های توسعه فرهنگی و اجتماعی حوزه مدیریت شهری و شهرداری ها (نمونه موردی : شهرداری زاهدان)
66. بررسی تأثیر رشد جمعیت شهرها بر محیط زیست پیرامون (نمونه موردی شهرداری زاهدان)
67. پیاده روهای مناسب بستری برای شهر پایدار (پژوهش موردی منطقه 2 شهرداری زاهدان)
68. بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با مولفه های بالندگی سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)
69. تحلیل عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط کارمندان ستادی شهرداری زاهدان
70. مدیریت شهری وفرهنگ شهروندی در نگاه توسعه ای فرهنگ وامکانات شهرداری زاهدان
71. بررسی رابطه بین ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات در شهرداری شهر زاهدان
72. بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک و هوش سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان زاهدان
73. نقش مولفه های رفتار سیاسی مدیران بر تعهد شغلی در شهرداری زاهدان
74. اداره اثربخش امور شهری با ارتقاء شایستگی های محوری در شهرداری زاهدان
75. مطالعه چابکی سازمانی کارکنان شهرداری زاهدان و تحلیل ارتباط آن با ICT
76. چالش های حوزه فنی و عمرانی شهرداری زاهدان ناشی از رشد جمعیت و توسعه فیزیکی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)
77. شناسایی ارزیابی واحدهای فناوری اطلاعات شهرداری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: شهرداری زاهدان
78. سنجش میزان مولفه های معماری مدیریت دانش در شهرداری شهرستان زاهدان
79. راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری زاهدان با استفاده از روش AHP
80. تاثیر شایسته سالاری بر عملکرد سازمانی کارکنان شهرداری ناحیه 1 زاهدان
81. سنجش رضایتمندی و نقش مشارکتی شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)
82. چالش های (CRMمشتری مداری) در شهرداری ها (نمونه موردی:شهرداری زاهدان )
83. تحلیل اثرگذاری فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش در شهرداری زاهدان
84. بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در شهرداری زاهدان
85. شناسایی شایستگی های لازم منابع انسانی در شهرداری شهرستان زاهدان
86. بررسی وضعیت توانمند سازی روانشناختی در میان کارکنان شهرداری زاهدان
87. تحلیل و بررسی آرا صادره کمیسیون ماده 011 شهرداری، مطالعه موردی : منطقه 2 شهرداری زاهدان
88. بررسی عوامل موثر بر نامرئی شدن کارکنان شهرداری زاهدان
89. بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری ها(مطالعه موردی شهرداری زاهدان)
90. ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهرداری زاهدان(نمونه موردی: شهرداری منطقه 2 زاهدان)