مقالات شهرداری بافت در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری بافت درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری بافت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 68 مقاله در زمینه شهرداری بافت استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری بافت

لیست مقالات شهرداری بافت در شهرداری ها

1. آینده پژوهی مدیریت بافت های باارزش تاریخی شهری مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری کلانشهر تبریز
2. بررسی ضرورت و الگوهای روشهای خدمات شهرداری در زمینه های بهسازی و ساماندهی بافتهای فرسوده
3. شناسایی موانع تحقق اهداف بازآفرینی شهری در شهر دامغان
4. تاثیر فناوری حمل ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت های تاریخی با تاکید بر پیاده مداری (نمونه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران)
5. سنجش مولفه های موثر بر ارتقای حکمروایی شایسته در مناطق دارای بافت تاریخی (مطالعه موردی: حوزه شهرداری فرهنگی- تاریخی منطقه ۸ تبریز)
6. ضرورت حضور ساختارمند مدیریت شهری و نقش شهرداری در بافت تاریخی شهر تهران با استفاده از تحلیل SWOT
7. مروری بر اقدامات صورت گرفته سازمان نوسازی شهرداری تهران پس از انقلاب اسلامی در بافت فرسوده
8. بررسی بازآفرینی بافت های تاریخی بر توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی : منطقه ۸ شهرداری شیراز )
9. مدیریت ایمنی و بحران شهری در محلات بافت فرسوده شهرداری ها
10. ارزیابی راهکارهای توانمندسازی بافت فقیرنشین( منطقه ۴ شهرداری، شهر اردبیل)
11. وظایف و مسئولیت مدنی شهرداری شهرستان بافت
12. تاثیر بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری بر مدیریت شهری
13. بررسی تاثیر سیاست های مدیریت شهری در ساماندهی بافت فرسوده
14. ارزیابی نوسازی شهری به عنوان یکی از معضلات اساسی
15. کاربرد GIS در تحلیل بافت خاک فضای سبزدرون شهری(مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری شیراز)
16. مدیریت بافت فرسوده شهری و تاثیر آن بر مدیریت شهرسازی در شهرداری تهران
17. نقشه پراکنش بافت خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)
18. بررسی ضرورت بهسازی در بافت فرسوده و تاثیر آن بر مدیریت شهرداری تهران
19. نقش دیدگاه های مداخله در بافت های فرسوده شهری در شهرداری تهران
20. ارزیابی تاب آوری بافت فرسوده شهر در برابر زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری بندرعباس)
21. تحلیل بازآفرینی و توسعه مجدد بافت ناکارآمد منطقه ۱۲ شهرداری شهرتهران؛ نمونه موردی: محله سیروس
22. بررسی بافت های مسئله دار کلان شهر اهواز با تاکید بر منطقه ۷ شهرداری
23. تاثیر کرونا بر بافت های تجاری با رویکرد اقتصادی (نمونه مورد مطالعاتی محدود بازارگل محلاتی منطقه ۱۴ شهرداری تهران)
24. مدیریت نظارت بر ساخت و سازها در محلات بافت فرسوده منطقه ۱۸ شهرداری تهران
25. مدل سازی آسیب پذیری فیزیکی بافت های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقه ۳ شهرداری شیراز
26. Study and analysis of obstacles and difficulties of prehospital care in an old urban texture based on SWOT technique (case study: district ۱۱ of Tehran municipality
27. ارزیابی تاب آوری دربافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله حصارمنطقه ده شهرداری کرج)
28. تبیین و تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت اجتماعی در بازسازی بافت های فرسوده در جهت ارتقاء مدیریت شهری ( مطالعه موردی منطقه۸ شهرداری شیراز)
29. بررسی نقش مدیریت شهری در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده با رویکرد مشارکت شهروندان ( مطالعه موردی منطقه۸ شهرداری شیراز)
30. احیاء و ساماندهی بافت های فرسوده شهری با مشارکت شهروندان در شهرداری تهران
31. تحلیلی بر نقش راهبردی توسعه میان افزا در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه ۸ کلانشهر تبریز)
32. برنامه ریزی استراتژیک توسعه فرصت های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری؛ مطالعه ای در مقیاس محله (نمونه موردی: محله جوانمرد قصاب، منطقه ۲۰ شهرداری تهران )
33. مدیریت ایمنی و بحران شهری در محلات بافت فرسوده شهرداری ها
34. بررسی میزان شوری، اسیدیته ، آهک ، موادآلی و بافت خاک با محوریت مدیریت مصرف کودهای شیمیایی در فضای سبز شهرداری منطقه ۲۱ تهران
35. بررسی حفظ هویت محله های تاریخی در مناطق دارای بافت ارزشمند مورد پژوهی محله سنگلج منطقه ۱۲ شهرداری تهران
36. ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه۱۲شهرداری تهران)
37. ارتقاء کیفیت زندگی: شناسایی شاخص های موثر حکمرانی شهری در بازآفرینی بافت های فرسوده از دیدگاه کارمندان شهرداری سقز
38. ضرورت آسیب شناسی اجتماعی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری با تاکید بر منطقه ۱۷ شهرداری تهران
39. بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر جایگاه توسعه میان افزا (نمونه موردی: منطقه ۸ کلانشهر تبریز)
40. بازآفرینی بافت و بناهای تاریخی با تاکید بر توسعه گردشگری (نمونه موردی: منطقه هفت شهرداری مشهد)
41. بازشناسی قابلیت های بازآفرینی در بافت های ناکارآمد (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری کلانشهر تبریز)
42. بازآفرینی بافت های تاریخی در راستای توسعه گردشگری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی منطقه یک شهرداری اهواز)
43. بررسی عوامل موثر بر ارتقاء مشارکت شهروندان در مدیریت بافت تاریخی (نمونه مطالعاتی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران)
44. پهنه بندی بافت خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)
45. نقشه پراکنش بافت خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)
46. بررسی نقش مدیریت شهری بر ساماندهی بافت فرسوده (موردمطالعه شهرداری منطقه ۶ شهر تهران)
47. مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل در بافت های فرسوده و تاریخی (مطالعه موردی منطقه ۳ شهرداری تهران)
48. تحلیل کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه ۹ شهر تهران
49. سنجش عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده (موردمطالعه: منطقه ۱۹ شهرداری تهران)
50. تحلیلی بر شاخص های پایداری مسکن (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد)
51. بازنگری سیاست ها و اقدامات مدیریت شهری در بهسازی بافت های فرسوده با رویکرد ارتقاء مشارکت ساکنین محله؛ مطالعه موردی منطقه ۳ شهرداری شیراز
52. توسعه میان افسا و ضوابط اعطای کاربری در بافت تاریخی منطقه دوازده شهرداری تهران
53. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و نقش شهرداری در احیای آنها؛ (مورد مطالعه: شهرستان خوی، محله خاماچیلار)
54. ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با کمک روش PESTEL (مطالعه موردی طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران)
55. برنامه ریزی کالبدی فضایی بافت فرسوده شهر ری نمونه موردی: محله ولی آباد
56. تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران)
57. زیرساخت های شهرسازی مشارکتی در بافت های فرسوده شهر تهران (نمونه موردی محله سرآسیاب شهرداری منطقه ۴۱)
58. تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه ۹ شهرداری تهران
59. تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر گرایش به نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران
60. نقش ساماندهی بافت فرسوده شهری در حفظ محیط زیست شهری با تاکید بر منطقه ۱۸ شهرداری تهران
61. ارائه الگوی مدیریت اکوتوریسم با تأکید بر بافت‌های اکولوژیک شهری (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری اصفهان)
62. تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران)
63. ارزیابی نقش سیاست های تشویقی شهرداری ها بر نوسازی بافت های فرسوده ( مطالعه موردی: منطقه ۱۴تهران)
64. ارزیابی نقش سیاست های تشویقی شهرداری ها بر نوسازی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 14)
65. بررسی نقش شهرداری و مدیریت شهری در بازشناسی، حفاظت و مرمت بافت تاریخی شهر شیراز
66. تبیین راهبردهای مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه19 شهرداری تهران)
67. شهرداری و توسعه گردشگری در بافت های تاریخی
68. ارزیابی و شناسایی عوامل موثر بر تاخیر در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی :شهرداری بافت)