مقالات شهرداری خرم آباد در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری خرم آباد درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری خرم آباد جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 19 مقاله در زمینه شهرداری خرم آباد استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری خرم آباد

لیست مقالات شهرداری خرم آباد در شهرداری ها

1. نقش نظارت و بازرسی در سواد سلامت و بهره وری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری خرم آباد
2. راهکارهای توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات(مطالعه موردی کارکنان شهرداری خرم آباد)
3. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برابعادکیفیت ارتباط بامشتریان ( موردمطالعه شهرداری شهرستان خرم آباد)
4. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برافزایش و کاهش انگیزه کارکنان شهرداری منطقه ۱ شهرستان خرم آباد
5. بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با وابستگی به دیگران در کارکنان شهرداری خرم آباد
6. بررسی رابطه ی سبکهای تفکر و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان شهرداری خرم آباد
7. بررسی رابطه میزان پرخاشگری و انزوای اجتماعی در بین کارکنان شهرداری خرم آباد
8. بررسی رابطه بین سلامت معنوی با شخصیت جامعه پسند کارکنان شهرداری خرم آباد
9. بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با حقوق شهروندی در شهرداری خرم آباد
10. بررسی امکان سنجی قابلیت های روش قراردادی BOT جهت مدیریت پروژه های شهری: مطالعه موردی شهرداری خرم آباد
11. بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی مبتنی بر فضای هوشمند و سیاست گذاری (مطالعه موردی؛ شهرداری خرم آباد)
12. تحلیلی بر منابع و محدودیت های مالی شهرداری ها و تأثیر آن بر ضوابط و اصول برنامه ریزی شهری( مطالعه موردی شهر خرم آباد)
13. تاثیرعدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد، فرهنگ سازمانی و تعهد شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری خرم آباد)
14. مکانیابی بهینه مراکز آموزشی با آموزشی با استفاده روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: منطقه 2 شهرداری خرم آباد)
15. تحلیلی بر ساختار نظام مدیریت شهری با تأکید بر منابع مالی:مطالعه موردی: شهرداری خرم آباد
16. رابطه مدیریت استعداد و هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در شهرداری خرم آباد
17. بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 3 شهرستان خرم آباد
18. تحلیل میزان مشارکت شهروندان در اقدامات شهرداری خرم آباد
19. بررسی دلایل عدم مشارکت شهروندان با شهرداری خرم آباد