مقالات شهرداری شهرکرد در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری شهرکرد درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری شهرکرد جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 26 مقاله در زمینه شهرداری شهرکرد استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری شهرکرد

لیست مقالات شهرداری شهرکرد در شهرداری ها

1. آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی رابطه بین کیفیت ارائه خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد)
2. بررسی محیط کار، اخلاقیات و نقاط قوت و ضعف حاکم بر مدیریت اداری مطالعه مورد شهرداری شهرکرد
3. مدیریت حراست ،پیشگیری و مقابله با آسیب ها مطالعه موردی شهرداری شهرکرد
4. بررسی کیفیت گروه حسابرسی و حسابداری در سیستم شهرداری شهرکرد
5. بررسی کارگفت در لایه های حقوقی مطالعه موردی شهرداری شهرکرد
6. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در شهرداری شهرکرد
7. بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر قصد استراتژیک و همراستایی استراتژیک در شهرداری شهرکرد
8. بررسی تاثیر مولفه های فنآوری اطلاعات بر توسعه پایدار شهرداری ها(مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد)
9. عوامل موثر بر ارتقای درآمدهای پایدار شهرداری ها (مطالعه موردی شهر شهرکرد)
10. بررسی تاثیر توسعه اقتصادی بر درآمد شهرداری ها (مطالعه موردی شهر شهرکرد)
11. بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد)
12. ارزیابی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در بخش خدمات شهری
13. تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های بین فردی، ذهن آگاهی و خودتنظیمی هیجانی در کارکنان شهرداری شهرکرد
14. بررسی سرانه ی فضای سبز در سطح منطقه یک شهرداری شهرکرد با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick Bird
15. بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی از دیدگاه حسابداران، مورد مطالعه شهرداری های شهرستان شهرکرد
16. مدل یابی رضایت شغلی بر اساس ویژگیهای شخصیتی، اختلالات روانی، استرس و فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری شهرکرد
17. تبیین رابطه میان انعطاف پذیری سازمانی با پویایی محیط و عملکرد نوآوری مورد مطالعه شهرداری شهرکرد
18. بررسی تنوع و غنای گونه ای درختی-درختچه ای در سطح منطقه یک شهرداری شهرکرد
19. بررسی رابطه ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی با سیستم اطلاعات مدیریت در شهرداری شهرکرد
20. بررسی رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار با روحیه کارکنان شهرداری شهرکرد
21. مطالعه و شناخت منابع مالی و ارایه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری ها؛ مورد پژوهش: شهرداری شهر شهرکرد
22. رابطه تعارضات کار و خانواده با خشنودی از زندگی کارکنان شهرداری شهرکرد
23. مطالعه و شناخت درآمد ها و هزینه های شهرداری شهرکرد
24. نقش فلات شغلی بر پیامدهای کاری کارکنان شهرداری شهرکرد
25. مروری بر سابقه تاریخی شهرداری در ایران (با بررسی خاص شهرداری شهرکرد)
26. سیاست های افزایش درآمد پایدار شهرداری شهرکرد