مقالات شهرداری ایلام در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری ایلام درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری ایلام جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 45 مقاله در زمینه شهرداری ایلام استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری ایلام

لیست مقالات شهرداری ایلام در شهرداری ها

1. حسابرسی عملکرد مدیریت مالی پروژه های عمرانی در شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۸
2. تعیین ارتباط بازاریابی رابطه ای با وفاداری مشتری در سازمان ورزش شهرداری ایلام
3. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی و فرهنگسازمانی بر مدیریت بحران در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
4. بررسی الگو شورا- شهردار و چالش ها و مشکلات آن در شهر ایلام
5. طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی شهرداری
6. مدیریت منابع مالی و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری ها
7. شناسایی و بررسی مولفه های پیاده سازی روابط عمومی الکترونیک شهرداری
8. بررسی نقش فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی در مدیریت بحران شهرداری ایلام
9. ارزیابی و تحلیل عملکرد شهرداری ایلام بر پایه رضایتمندی شهروندان
10. مفهوم رضایت شغلی و ضرورت آن در بین کارکنان شهرداری
11. نقش شهرداری ها در محیط زیست سالم
12. بهینه سازی روش های تامین مالی شهرداری ایلام: رهیافت MCDM و برنامه ریزی خطی
13. بررسی تاثیرنقش هوش هیجانی بر افسایش خودباوری مدیران در سازمان های دولتی (جامعه مورد مطالعه مدیران و کارکنان شهرداری ایلام)
14. بررسی عوامل موثربرسلامت مالی درشهرداری ایلام
15. بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر بهبود عملکرد حسابدار
16. بررسی کنترلهای داخلی و رابطه آن با عملکرد شهرداری
17. تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روان شناختی با تاکید بر سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام
18. شناسایی استفاده کنندگان گزارشهای مالی شهرداری، نیازهای اطلاعاتی آنها واهداف آنها از استفاده از گزارش های مالی (مطالعه موردی استان ایلام)
19. تحلیل عوامل موثر بر عدم توانایی شهرداری در جذب سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های ناتمام شهری ( مورد مطالعه: شهر ایلام)
20. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت کارکنان با تمایل به ترک خدمت آنها در بین کارکنان شهرداری های استان ایلام
21. ارزیابی و تحلیل رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی با ارزیابی عملکرد شهرداری از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: شهر ایلام)
22. بررسی رابطه بین تفکراستراتژیک مدیران سازمان با سکون زدگی شغلی کارکنان در بین کارکنان شهرداری های استان ایلام
23. بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر هوش هیجانی (مورد مطالعه: کارکنان و مدیران شهرداری ایلام)
24. بهبود عملکرد ماشین آلات و تجهیزات با پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر در شهرداری ایلام
25. بررسی رابطه بین سرمایه انسانی استراتژیک و بهبود عملکرد مالی از منظر درآمدها در سازمان شهرداری ایلام
26. بررسی تاثیر تناسب شخص_ شغل بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی(مورد مطالعه:کارکنان شهرداری ایلام)
27. اولویت بندی موانع اجرای استراتژیهای تعمیر و نگهداری با تکنیک TOPSIS فازی (موردمطالعه: شهرداری ایلام)
28. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری منابع انسانی (مورد مطالعه: شهرداری های استان ایلام)
29. عوامل تاثیر گذار بر معماری مشارکتی در فضاهای جمعی مطالعه موردی(پارک سراب ایلام و پارکینک شهرداری بازارچه میوه و تره بار ایلام)
30. بررسی رابطه ی درگیری شغلی و هوش فرهنگی (مورد مطالعه کارکنان شهرداری ایلام)
31. تاثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه :کارکنان شهرداری ایلام)
32. بررسی سیستماتیک تاثیر رویکرد فرد گرا بر فرسودگی شغلی(مورد مطالعه: شهرداری ایلام)
33. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی سازمان شهرداری ایلام از منظر کارکنان
34. بررسی تاثیر انگیزاننده ها و پاداش ها در جذب و نگهداری منابع انسانی بر روی شهرداری (مطالعه موردی : شهرداری ایلام)
35. بررسی تاثیر شایسته سالاری بر انگیزش شغلی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری ها (مورد مطالعه: شهرداری های استان ایلام)
36. اثر بخشی آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات کارکنان شهرداری شهرستان ایلام
37. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی در کارکنان شهرداری ایلام
38. بررسی تاثیر نقش شوراها در توسعه مدیریت شهری (نمونه موردی شهرداری ایلام)
39. عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی در شهرداری های استان ایلام
40. بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری ایلام)
41. بررسی تاثیر استراتژی بر ى سپاری بر عملکرد شهرداری های ایلام
42. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ایلام
43. ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری ایلام
44. ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری ایلام
45. بررسی راهکارهای تامین درآمد پایدار در شهرداری ها مطالعه موردی: (شهرداری ایلام)