مقالات شهرداری بجنورد در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری بجنورد درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری بجنورد جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 113 مقاله در زمینه شهرداری بجنورد استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری بجنورد

لیست مقالات شهرداری بجنورد در شهرداری ها

1. بررسی میزان پایداری درآمد شهرداری در شرایط تقسیط عوارض ساختمانی
2. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک هزینه بر عملکرد مالی
3. بررسی رابطه بین سبک های رهبری خدمتگزار و تحول آفرین و مشارکت کاری بانقش میانجی روش های انگیزشی کارکنان شهرداری بجنورد
4. تاثیر مکانیسم های حاکمیت فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی و نقش پشتیبانی مدیریت ارشد و پیچیدگی فناوری اطلاعات شهرداری بجنورد
5. بررسی تاثیر ویژگی های شغلی و پشتیبانی اداری بر مدیریت بحران با نقش میانجی چابکی نیروی کار کارکنان شهرداری بجنورد
6. اثرات تسهیم دانش و تناسب فرد - سازمان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتارکاری نوآورانه در شهرداری بجنورد
7. بررسی تاثیر ارتقای منابع مالی در توسعه و عمران شهری
8. بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد کارکنان
9. بررسی تاثیر وجدان کاری بر عملکرد شغلی کارکنان
10. بررسی تاثیر توسعه مالی بر عملکرد موثر عمرانی شهرداری
11. بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی بر ایجاد چابکی در سازمان
12. بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شهرداری
13. بررسی تاثیر سبک رهبری بر عملکرد مالی کارکنان
14. بررسی رابطه بین مهارت های تفکر سیستمی بر اساس نظریه گلدمن و اصلاح باورهای غیر منطقی مدیران شهرداری بجنورد
15. نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی (مورد مطالعه: شهرداری بجنورد)
16. بررسی رابطه بین تعهد مدیریت منابع انسانی و رفتارخدماتی کارکنان با توجه به نقش میانجی اعتماد به مدیریت در شهرداری بجنورد
17. بررسی نقش واسطه ای پیچیدگی سازمانی بین برنامه ریزی منابع و مدل نوآوری ( مورد مطالعه : شهرداری بجنورد )
18. بررسی فرآیند توسعه کالبدی شهری با تاکید بر مالیات امالک و مستغالت(مورد مطالعه شهرداری بجنورد)
19. استراتژی سیستم های اطلاعاتی با رویکردکارت امتیاز متوازن (مورد مطالعه شهرداری بجنورد)
20. بررسی تاثیر به کارگیری املاک و مستغلات شهرداری بردرآمدهای پایدار شهری(مورد مطالعه شهرداری بجنورد)
21. بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در ارتقای عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی کارآفرینی سازمانی در شهرداری بجنورد
22. اثربخشی آموزش های شهروندی بر کارکنان شهرداری بجنورد و تاثیرات آن بر مسئولیت پذیری اجتماعی و مهارت های اجتماعی و زیست محیطی
23. بررسی رابطه بین درهم تنیدگی سازمانی و تعهد عاطفی بانقش میانجی رضایت شغلی و نقش تعدیلگری تعامل کاری در شهرداری بجنورد
24. استقلال مدیران ، کنترل استراتژیک ، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: یک تحقیق تجربی در کارکنان شهرداری بجنورد
25. بررسی روش معادلات ساختاری برای تاثیر نقش مدیریت بحران و ساختار سازمانی بر فرسودگی شغلی در شهرداری بجنورد
26. بررسی تاثیر سیستم جامع و یکنواخت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در شهرداری بجنورد
27. بررسی راهکارهای ارتقای رضایت مراجعین به شهرداری بجنورد از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات
28. تاثیر رهبری فراگیر بر مسئولیت پذیری کارکنان ازطریق میانجی تعهد عاطفی کارکنان شهرداری بجنورد
29. بررسی تاثیر آموزش های توانمندسازی کارکنان بر عملکرد شغلی در کارکنان شهرداری بجنورد
30. استراتژی سیستم های اطلاعاتی با رویکردکارت امتیاز متوازن (مورد مطالعه شهرداری بجنورد)
31. دستیابی به مزایا با معماری سازمانی (مطالعه موردی شهرداری بجنورد)
32. درآمدهای پایدار شهرداری و راهکارهای افزایش آن، مطالعه موردی: شهرداری بجنورد
33. بررسی نقش ساختار مدیریت دولتی بر مدیریت بحران شهر بجنورد
34. بررسی رابطه بین جوسازمانی و عملکرد سازمانی با سکو ت سازمانی کارکنان شهرداری بجنورد
35. بررسی وضعیت اماکن، تاسیسات و تجهیزات رفاهی شهر بجنورد
36. بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری
37. روش های موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله (مطالعه موردی: شهر بجنورد)
38. بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تاثیرآنها بر انگیزش کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری بجنورد)
39. بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد)
40. بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت در تحقق اهداف فردی و سازمانی در کارکنان شهرداری بجنورد
41. مدل یابی معادلات ساختاری رابطه ابعاد سرمایه روان شناختی و سرسختی ذهنی کارکنان شهرداری بجنورد
42. بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون انیمیشن و تبلیغات محیطی شهرداری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)
43. بررسی تاثیر مدیریت تحول گرا بر بهره وری مالی شهرداری بجنورد
44. تاثیر گردش شغلی بر بهره وری کارکنان (مورد: کارکنان شهرداری بجنورد)
45. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک هزینه بر بهره وری مالی شهرداری بجنورد
46. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت سودمند حسابداری در شهرداری بجنورد
47. پیش بینی خوشه های کسب و کار بر اساس سبک تفکر مدیران و فضای اخلاقی در بین مراجعین کارآفرین شهرداری شهر بجنورد ( خراسان شمالی)
48. پیش بینی فضیلت سازمانی براساس فضای اخلاقی سازمان و تعلق خاطرکاری کارکنان شهرداری بجنورد (خراسان شمالی)
49. پیامهای مردمی نسبت به شهرداری بجنورد در ستون حرف مردم روزنامه های خراسان شمالی و اتفاقیه سال ۱۳۹۲
50. ارتقای اعتماد مدیریت از طریق چگونگی ارائه صورت های مالی در شهرداری بجنورد
51. تاثیر کاربست مدیریت هزینه بر ارتقای بهره وری مالی شهرداری بجنورد
52. استقلال مدیران ، کنترل استراتژیک ، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: یک تحقیق تجربی از حلقه های گمشده در شهرداری بجنورد
53. رابطه بین سبک های مدیریتی با بهره وری نیروی انسانی با نقش تعدیلگر جو سازمانی در شهرداری بجنورد
54. بررسی رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت خدمات و اعتماد به شهرداری با توجه به نقش تعدیل گر رضایت شهروندان از خدمات شهرداری شهر بجنورد
55. مدیریت منابع انسانی و رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی با عملکرد کارکنان شهرداری بجنورد
56. بررسی روابط بین مهارت فناوری اطلاعات، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی در شهرداری بجنورد
57. بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی تاب آوری در شهرداری بجنورد
58. بررسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی با بهره وری نیروی انسانی در اداره شهرداری بجنورد
59. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مراجعین از خدمات شهرداری شهر بجنورد
60. استراتژی سیستم های اطلاعاتی با رویکردکارت امتیاز متوازن (مورد مطالعه شهرداری بجنورد)
61. بررسی تاثیر عوامل مدل سروکوال بر رضایتمندی مراجعین به شهرداری بجنورد
62. بررسی میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات ارائه شده شهرداری بجنورد
63. نقش نهادگرایی و محصولات سبز(مورد مطالعه شهرداری بجنورد)
64. برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در شهر بجنورد
65. بررسی نقش پیش بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی با کاهش پرخاشگری اجتماعی کارکنان شهرداری بجنورد
66. آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون سپاری خدمات شهری شهرداری بجنورد با استفاده از مدل SWOT
67. بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدا و آثار آن بر مدیریت شهری (مورد: شهرداری بجنورد)
68. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شهرداری بجنورد
69. بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت دانش کارکنان شهرداری بجنورد
70. بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی شهرداری بجنورد
71. بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شهرداری بجنورد
72. آسیب شناسی وضعیت موجود فضای سبز شهرداری بجنورد و راهکارهای ارتقاء آن
73. شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری بجنورد
74. بررسی تاثیر امنیت شغلی بر بهره وری کارکنان شهرداری بجنورد
75. ارتقاء کیفیت زندگی از طریق مدیریت فضای سبز شهرداری بجنورد
76. مطالعه بستر های استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در بجنورد
77. بررسی میزان کارایی آموزش های ضمن خدمت کارکنان شهرداری بجنورد
78. بررسی کارایی و اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شهرداری بجنورد
79. بررسی تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شهرداری بجنورد
80. بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری بجنورد
81. بررسی رابطه دورکاری با عملکرد کارکنان شهرداری بجنورد
82. اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در شهرداری بجنورد
83. ارایه مدلی برای مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک شهری در بجنورد
84. بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش سازمانی و تاثیر آن بر انگیزش کارکنان شهرداری بجنورد
85. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شهرداری بجنورد بر اساس مدل آمیخته بازاریابی
86. تاثیر آموزش ضمن خدمت با استفاده از تلفن همراه بر توانمند سازی نیروی انسانی در شهرداری بجنورد
87. شناسایی تاثیر امنیت شغلی بر بهره وری و تعهد سازمانی کارکنان حوزه امور مالی شهرداری بجنورد
88. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروند سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری بجنورد
89. بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی و رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان شهرداری بجنورد
90. بررسی چالش های فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در شهرداری بجنورد
91. تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه شهرداری بجنورد
92. نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی شهرداری بجنورد
93. ارتباط هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان شهرداری بجنورد
94. ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان شهرداری بجنورد
95. بررسی تاثیر نظام مدیریت عملکرد در توانمند سازی کارکنان شهرداری بجنورد
96. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی کارکنان شهرداری بجنورد
97. راهکارهای نوین افزایش درآمدهای پایدار وکاهش هزینه های شهرداریها، نمونه موردی:شهرداری بجنورد
98. ارائه برنامه راهبردی ارتقاسطح اعتماداجتماعی شهروندان به مدیریت شهری درشهربجنورد
99. بررسی نقش تعدیل گری وظیفه شناسی کارکنان بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (نمونه موردی: شهرداری بجنورد)
100. بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل گر آوای سازمانی در شهرداری بجنورد