مقالات شهرداری بابلسر در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری بابلسر درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری بابلسر جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 9 مقاله در زمینه شهرداری بابلسر استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری بابلسر

لیست مقالات شهرداری بابلسر در شهرداری ها

1. سنجش دیدگاه کارکنان در خصوص همراستایی اهداف فردی و سازمانی نیروی انسانی(مطالعه موردی شهرداری بابلسر)
2. بررسی و ظرفیت سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده سازی و توسعه زیرساخت داده های مکانی بخشی
3. سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر
4. نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر
5. ارائه برنامه راهبردی ارتقا سیستم مدیریت پسماند شهر ساحلی بابلسر با استفاده از روش سوات
6. کاربرد بهینه پایگاه اطلاعات UIS مبتنی بر GIS به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری در توسعه پایدار (نمونه موردی: شهرداری بابلسر)
7. ارزیابی تاثیرات پروژه ساحل سبز شهرداری بابلسر بر کیفیت زندگی شهروندان و رضایتمندی گردشگران ساحلی
8. بررسی تاثیر مهارت ارتباطی بر رضایتمندی مراجعین (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری بابلسر)
9. بررسی تاثیر هوش هیجانی EQ مدیران بر عملکرد کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری بابلسر