مقالات آینده پژوهی در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات آینده پژوهی درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه آینده پژوهی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 55 مقاله در زمینه آینده پژوهی استخراج شده است.

لیست مقالات آینده پژوهی در شهرداری ها

1. تحلیل شاخص های تاب آوری شهری در برابر مخاطره سیل با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد)
2. شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر ارتقاء بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: بافت فرسوده شهر کرمانشاه)
3. ساختار ایده آل آینده پژوهی در شهرداری ایلخچی
4. آینده پژوهی عوامل موثر بر مدیریت رشد شهری بر پایه ی شبکه های اکولوژیک(مطالعه موردی: شهر مراغه)
5. تصویرپردازی از مشارکت شهروندی با هدف بهبود حکمرانی شهری (مورد مطالعه: شهر تهران)
6. منابع آینده شهرداری باید از چه خصوصیاتی برخوردار باشند
7. پس نگری برای تحقق شهر هوشمند در افق ۱۴۲۰ مطالعه موردی: شهر اصفهان
8. تحلیلی بر زیست پذیری شهری برای کودکان با رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: منطقه۳ شهرداری تبریز)
9. شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر بازآفرینی بافت تاریخی شهر تبریز با رویکرد آینده پژوهی
10. رویکرد آینده نگاری در بازآفرینی محلات فرسوده شهری با تاکید بر مسکن پایدار
11. تحلیل پیشران های کلیدی موثر بر افزایش اثربخشی برنامه های راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری ها با رویکرد آینده پژوهی در شهرهای استان خراسان رضوی
12. ارزیابی پیشران های حیاتی موثر بر تاب آوری در برابر زمین لرزه در کلانشهرهای ایران(نمونه موردی:کلانشهر تبریز)
13. شناسایی و تحلیل شاخصهای رشد هوشمند موثر بر ساختار فضایی شهرها با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی: شهر سردشت)
14. ارزیابی و سنجش پایداری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد آینده پژوهی و ارائه راهکارهای مناسب (مطالعه موردی: شهر زاهدان)
15. سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در بافت فرسوده شهرها با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر زابل)
16. ارائه مدلی راهبردی برای یادگیری سازمانی با استفاده از ابزار آینده پژوهی به منظور خلق چشم اندازهای مشترک(مطالعه موردی شهرداری تهران)
17. استفاده از سناریونویسی آینده پژوهانه و ماتریس عوامل استراتژیک(PESTEL )در یک روش ابتکاری جهت تعیین اهداف استراتژیک-مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
18. آینده پژوهی دانش و مدیریت استراتژیک در مدیریت شهری
19. تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی ساختار مدیریت شهری با رویکرد آینده پژوهی(مطالعه موردی: شهر تهران)
20. شناسایی عوامل کلیدی موثر بر نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری
21. بررسی سناریوهای محتمل تاب آوری اجتماعی شهرهای کوچک در مقابله با بیماری های واگیردار شبیه کووید – ۱۹
22. آینده پژوهی تاب آوری سکونتگاه های شهری در برابر مخاطرات محیطی با تاکید بر پاندمی کرونا (مطالعه موردی: شهر تبریز)
23. مدیریت آینده نگر و هوشمند حمل و نقل شهری سمنان با استفاده از روش تاثیرات متقابل
24. بررسی تعامل فرآیند آینده پژوهی و طراحی شهری در مدیریت آینده شهرها
25. بخش خصوصی سازی در مطالعات آینده پروهی تأمین مالی و فروش بناهای بلند با نگاهی بر مدیریت دانش
26. ارزیابی و سنجش زیست پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: منطقه ثامن مشهد)
27. آینده پژوهی دانش در مدیریت استراتژیک و مدیریت شهری
28. تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی ساختار مدیریت شهری با نگاه آینده پژوهانه: موردپژوهی شهر همدان
29. مدیریت شهری و آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری
30. مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی دانش در مدیریت شهری
31. سناریوسازی برنامه ریزی شهری در شهرداری
32. پایش زیست‌پذیری اجتماعی در مناطق فرسوده شهر با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی؛ بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان)
33. بررسی بهره گیری از رویکرد آینده پژوهی در طراحی شهرهای هوشمند
34. مقایسه تطبیقی روش های مطرح در آینده پژوهی به منظور تحلیل ساختار مدیریت شهری
35. بازآفرینی پایدار شهری بر پایه سناریونگاری (مورد شناسی: منطقه 14 شهرداری اصفهان)
36. جایگاه روش های آینده پژوهی و آینده نگاری در برنامه ریزی استراتژی شهر
37. رصد و پیش بینی جرم و جنایت در مکان های اجتماعی به کمک ایجاد یک شبکه چهار محوره
38. بررسی مدیریت مطلوب شهری با رویکرد آینده پژوهی در کلانشهر رشت مطالعه موردی:منطقه 5 شهرداری رشت
39. آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران
40. آینده پژوهی مدیریت شهری زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصه گردشگری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)
41. آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر تبیین وجه اشتراک ها بین دو رویکرد بازآفرینی شهری و آینده پژوهی
42. آینده پژوهی مدیریت شهری؛ زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصه ی گردشگری (نمونه موردی: شهر زاهدان)
43. جایگاه آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری
44. نقش آینده پژوهی در توسعه پایدار شهری
45. آینده پژوهی مسایل مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت مشارکتی بافت های فرسوده
46. شناسایی متغیرهای کلیدی و استراتژیک در بافتهای فرسوده با رویکرد آینده پژوهی محدوده مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 9 شهر تهران
47. تعیین سبک رهبری اثر بخش در شهرداری مشهد (در راستای تعالی آینده پژوهی در حوزه مدیریت مدیریت شهری)
48. ارائه ی چارچوب مفهومی ، مدیریت شهری ناب در آینده تاثیر جامعه آینده نگاری مدیریت شهری در برنامه ریزی آینده مدیریت شهرهای بزرگ
49. تعیین سبک رهبری اثر بخش در شهرداری مشهد در راستای تعالی آینده پژوهی در حوزه مدیریت مدیریت شهری
50. آینده پژوهی درمدیریت شهری باتاکید برشهر های ایرانی -اسلامی
51. بررسی سناریوهای آینده گذار مفهومی مدیریت شهری به حکمرانی شهری پایدار
52. کاربرد روش آینده پژوهی در حکمروایی خوب شهری
53. آینده پژوهی در مدیریت شهری با نگاهی به ریسک لرزه ای شهر همدان
54. آینده شهری و شهرهای آینده
55. رویکردی آینده پژوهانه به گذار از مفهوم مدیریت شهری به حکمرانی شهری پایدار بر اساس سناریو نویسی